2003 - 2004

17 jun 2004

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende overuren

18 nov 2003

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders en tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers, met het oog op de afschaffing van de sociale zekerheidsbijdragen op premies toegekend voor ploegenarbeid, nachtarbeid en onregelmatige prestaties

13 nov 2003

Wetsvoorstel betreffende de internering van delinquenten met een geestesstoornis

13 nov 2003

Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke

07 nov 2003

Voorstel van bijzondere wet tot houdende de beëindiging van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, de Raad van de Franstalige Gemeenschap, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee

07 nov 2003

Wetsvoorstel houdende de beëindiging van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee

07 nov 2003

Wetsvoorstel houdende de beëindiging van het mandaat van lid van het Europees Parlement ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee

07 nov 2003

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 233 van het Kieswetboek houdende de beëindiging van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoöpteerd senator ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee

30 okt 2003

Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar mogelijke desinformatie van de kiezers

23 okt 2003

Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit

22 okt 2003

Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder tengevolge van openbare werken

22 okt 2003

Wetsvoorstel betreffende de vergoeding bij hinder tengevolge van openbare werken

20 okt 2003

Voorstel van bijzondere wet houdende invoering van een verbod van dubbele kandidaatstelling bij gelijktijdige verkiezingen van de Gewestraden met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers of van het Europees Parlement

20 okt 2003

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, § 1, I en II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

20 okt 2003

Wetsvoorstel betreffende het wegnemen van vermoedens van partijpolitieke bevoordeling bij de wijziging van belangrijke aspecten van de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat

20 okt 2003

Wetsvoorstel houdende invoering van een verbod van dubbele kandidaatstelling bij de gelijktijdige verkiezingen van het Europees Parlement met de verkiezingen van de federale Wetgevende Kamers, de Vlaamse Raad, de Waalse Gewestraad, of de Brusselse Hoofdstedelijke Raad

20 okt 2003

Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende levenloos geboren kinderen

15 sep 2003

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 18, § 1, van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven, met het oog op een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen in de raden van bestuur

02 sep 2003

Wetsvoorstel tot aanvulling van het wegverkeersreglement, wat de parkeerplaatsen voor mindervaliden betreft

02 sep 2003

Wetsvoorstel ter bestrijding van psychisch geweld

02 sep 2003

Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen en wettelijke vergoedingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering

02 sep 2003

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1340, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek

02 sep 2003

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1391 van het Gerechtelijk Wetboek

02 sep 2003

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 161 van het Burgerlijk Wetboek

02 sep 2003

Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België om een evenwichtige samenstelling van haar statutaire organen te waarborgen

01 aug 2003

Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement, met het oog op de splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde