1995 - 1999

11 jun 1998

Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

12 mrt 1998

Wetsvoorstel houdende bepalingen inzake gemeentelijke belastingen

12 mrt 1998

Wetsvoorstel strekkende tot de oprichting van districten en de organisatie van de rechtstreekse verkiezing van hun raden verkiezingswetgeving

14 nov 1997

Wetsvoorstel - Eurovignet

19 jun 1996

Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 14 van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973

12 dec 1995

Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 29 juli 1991 betreffende de uitdrukkelijke motivering van de bestuurshandelingen

10 nov 1995

Wetsvoorstel tot opheffing van de wet van 16 juli 1973 waarbij de bescherming van de ideologische en filosofische strekkingen gewaarborgd wordt

25 okt 1995

Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 260bis in de nieuwe gemeentewet