2009 - 2014

15 September 2009

Tussenkomst tijdens de gedachtewisseling na de hoorzitting van stRaten-generaal, vzw Ademloos en BAM

...

De heer Ludwig Caluwé: Ik heb goed geluisterd naar de uiteenzetting van stRaten-generaal en ik bewonder de wijze waarop zij deze prestatie gemaakt en naar voren gebracht hebben.

Maar ik heb toch nog een aantal vragen.
Ik wou in eerste instantie geen vragen stellen over het onderzoek van ARUP-Sum en de antwoorden die zij hebben gegeven, maar omdat u zelf nogal sterk de lof hebt gezongen vande studie en de technische prestaties ervan, wil ik toch een aantal zaken opmerken, onder meer met betrekking tot de antwoorden die we gekregen hebben van ARUP-Sum.

Om maar aan te geven hoezeer die op een bijna amateuristische manier zijn opgesteld: ARUP-Sum zegt nu in zijn antwoorden dat er nooit sprake was van tolheffing voor personenwagens in de Kennedytunnel. Toch zie ik in hun studie op vijf, zes verschillende plaatsen dat ze wel spreken over tolheffing voor personenwagens in de Kennedytunnel.

Wat is het nu? Is het niet amateuristisch om de ene keer het ene, de andere keer het andere te beweren? Ik durf het bijna niet uitspreken: is dit misschien een beetje misleiding? Als het goed uitkomt, gebruikt men het; als het slecht uitkomt, zegt men dat het niet zo is.

Hetzelfde geldt in verband met de Blokkersdijk. Daarvan zegt men nu dat het zeker niet wordt aangetast. Maar in de studie staat op twee verschillende plaatsen dat gebruik zal worden gemaakt van grond van Blokkersdijk en dat schorren en dergelijke zullen worden aangetast.

Wat is het nu? Waarom komt men daar achteraf op terug? Op een ander punt is men dan wel duidelijk en eerlijk. Men zegt uitdrukkelijk dat men bij de aanleg van een tunnel ook de A102 moet aanleggen. Dat is zelfs een prioriteit der prioriteiten.

Er moet dus een verbinding komen tussen Merksem en Wommelgem, waarmee men langs de noord- en oostkant van Merksem en langs de oostkant van Deurne de laatste groene buffer zal innemen. Dat werd in de jaren negentig bestudeerd. De Vlaamse Regering heeft dat in 2000 –wij waren er toen niet bij – niet behouden en niet opgenomen in het Masterplan. Ze ging uit van een principe van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), namelijk dat men aan zuinig ruimtegebruik moet doen en niet onnodig open ruimte mag inpalmen. Volgens het RSV zal de A102 pas worden aangelegd als blijkt dat andere ingrepen zoals de stedelijke ringweg en de bijkomende Scheldekruising niet volstaan om de verkeersoverlast op te lossen.

U spreekt daar niet over. Bent u voorstander? Vindt u ook dat de A102 moet worden aangelegd aan de andere kant van Merksem en Deurne? Of volgt u ARUP-Sum op dit punt niet?

Bent u dan wel voorstander van de aanleg van de stedelijke ringweg? Van de creatie van de Groene Singel? Welke effecten heeft dat dan op de viaduct van Merksem?
Twee jaar geleden omvatte het alternatief van stRaten-generaal het oosterweelknooppunt.
Een geboorde tunnel onder de dokken kwam boven voor het Oosterweelknooppunt. Blijkbaar vond u de aanleg van dat knooppunt toen nodig. Vermits zo’n geboorde tunnel technisch gezien niet mogelijk is – dat blijkt uit het onderzoek van ARUP-Sum –, heeft ARUP-Sum een vierde tracé voorgesteld. Waarom zat het Oosterweelknooppunt twee jaar geleden in uw alternatief? Welke gevolgen heeft het schrappen ervan? Zal het verkeer daardoor niet moeilijker weg geraken uit de haven? Er is dan enkel het knooppunt in Ekeren om op het complex te komen. Welk effect zal dat op het stedelijke verkeer hebben? Er zijn aanzienlijke kwalitatieve ingrepen gepland zoals het knippen van de kaaien en de leien. Het verkeer in het noorden zal op een andere manier zijn weg moeten vinden. Zonder Oosterweelknooppunt zal alle verkeer zich op de bestaande knooppunten aandienen. Zal dat niet tot grote congestie leiden in de binnenstad?

U vermeldt opnieuw het grote verschil tussen de plannen van BAM en van ARUP-Sum inzake het Sint-Annabos. Klopt dat? Ook in de studie van ARUP-Sum wordt het bos fel aangetast, zoals ze hier hebben gezegd.

Hoeveel vrachtwagens van meer dan 7 ton rijden er door de tunnel in Madrid? Het antwoord wordt hier rondom mij gefluisterd: geen enkele. Kunnen we een tunnel die vooral wordt aangelegd voor vrachtverkeer vergelijken met een tunnel waar het nagenoeg verboden is? Er is toch een aanzienlijk verschil met betrekking tot ventilatie, veiligheid enzovoort.

U sprak over de complexiteit van het BAM-tracé. Daarbij moeten verschillende bewegingen plaatsvinden en verschillende keuzes worden gemaakt. Ze worden wel gespreid over een grotere afstand. Er is minstens hetzelfde aantal aantakkingen nodig in het complex op Luithagen, maar over een veel kortere afstand zijn gelijkaardige weefbewegingen en keuzes nodig. Zal dat niet zorgen voor haast permanente congestie met filevorming in de tunnel en op de A12 en E19? Het blijkt trouwens ook uit de studie van ARUP-Sum dat er van bij de aanleg congestie zal zijn in de omgeving van dat knooppunt.
Op pagina 124 van het ARUP-Sumrapport staat dat de tunnel moet worden uitgerust met een speciaal ventilatiesysteem omwille van de lengte. Wat gaat dat kosten aan energie? Welke gevolgen zal dit hebben voor het leefmilieu?

Ik denk dat we nu al aanvoelen dat, als men kiest voor een tunnel, de kostprijs, die op zich al hoger is, zal stijgen. We weten nu al dat er om veiligheidsredenen om de 50 meter – en niet om de 100 meter – deuren met verbindingsstellen tussen de twee tunnels moeten komen.

Mogelijks zal men vragen om nog een bijkomende tunnel aan te leggen om hulpverlening te vergemakkelijken. Men weet nu al dat er een grote betonnen koker ligt op de plaats waar men de tunnel wil aanleggen. Dat wordt dus niet boren door zachte grond, maar men zal plots een enorm rotsblok tegenkomen dat men met een ander procedé moet wegwerken. We weten dus nu al dat de kostprijs hoger zal zijn en dat men die niet zal kunnen betalen met alleen maar tolgeld. Het zal extra middelen van de belastingbetaler vragen. Vreest u niet dat er dan geen budgettaire middelen meer zullen zijn voor de andere projecten: trams, groene Singel en dergelijke meer?

...

Lees het volledige (voorlopige) verslag

Presentatie BAM (pdf 13,5 MB)
Presentatie Ademloos
deel 1 (ppt 4 MB) - deel 2 (ppt 3 MB) - deel 3 (ppt 2 MB)
Presentatie stRaten-generaal
deel 1 (pdf 6.5 MB) - deel 2 (pdf 6.5 MB) - deel 3 (pdf 3.6 MB) - deel 4 (pdf 8.5 MB)