2009 - 2014

21 October 2009

Tussenkomst tijdens de bespreking van het voorstel van decreet houdende interpretatie van de artikelen 44, 44bis en 62, §1, 7°, 9°

...

De heer Ludwig Caluwé: Mijnheer de voorzitter, we steunen dit voorstel van decreet uiteraard volkomen. We hebben hier van de eerste minuut aan meegewerkt. We hebben ook steeds gesteld dat bepaalde punten in het voorstel van decreet niet als een belangenconflict, maar als een bevoegdheidsconflict kunnen worden geïnterpreteerd. We hebben de Franse Gemeenschap steeds uitgenodigd hierover gesprekken te voeren. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
De Raad van State heeft toen geen advies verstrekt. Nu de procedure bij het Overlegcomité in gang is gezet, wil de Raad van State al evenmin een advies geven. Als antwoord op de vraag van het Vlaams Parlement om een advies over deze kwestie, heeft de Raad van State zelf uitdrukkelijk naar het Grondwettelijk Hof verwezen.
Het Grondwettelijk Hof kan enkel bij deze zaak worden betrokken op het ogenblik dat het voorstel van decreet effectief is goedgekeurd. Ik betreur dan ook dat de verschillende Franstalige parlementen telkens een belangenconflict hebben ingeroepen. Hierdoor is de mogelijkheid om naar het Grondwettelijk Hof te stappen steeds uitgesteld.
Ik weet niet hoe het Grondwettelijk Hof zal reageren of welk standpunt het Grondwettelijk Hof finaal zal innemen.
Alleen begrijp ik niet dat dit punt geen aanleiding geeft tot protest vanuit de Franse Gemeenschap: het Franstalige onderwijs in de Duitstalige Gemeenschap valt integraal onder de bevoegdheid van de Duitstalige Gemeenschap. Het is bij wijze van spreken Duitstalig onderwijs, maar gegeven in het Frans. Er is zelfs een school waar in sommige klassen les wordt gegeven in het Frans en in andere in het Duits. Wanneer wij hier ook de regeling willen doorvoeren dat het Franstalige onderwijs begrepen moet worden als onderwijs dat valt onder de Vlaamse Gemeenschap maar in het Frans gegeven wordt, ontstaat er veel protest vanuit de Franse Gemeenschap. Waarom is dat er niet tegenover de Duitstalige Gemeenschap?