2009 - 2014

2 December 2009

Tussenkomst in het plenair debat tijdens de bespreking van negen moties betreffende een belangenconflict met de Kamer van Volksvertegenwoordigers over het ontwerp van algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2010.

De heer Ludwig Caluwé: Mijnheer de voorzitter, collega’s, ik wil eerst nog even zeggen waar de term ‘usurperende bevoegdheden’ vandaan komt en waarom die lijst nog steeds op onze website staat. En daar terecht staat: we steken niets weg. <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
Waar komt deze discussie vandaan? Een jaar geleden, tijdens de politieke discussie, vroeg de federale regering dat de Vlaamse overheid een extra inspanning zou doen op begrotingsvlak. De minister-president heeft daar toen op geantwoord dat wij daartoe bereid waren indien ook de andere gewesten dat zouden doen. Hij zei dat dit het best gebeurde onder deze vorm: de federale overheid zou die uitgaven, waarover men kan discussiëren of ze al dan niet behoren tot de federale bevoegdheden, schrappen en ze zouden worden overgenomen door de gewesten of gemeenschappen, uiteraard op voorwaarde dat men aan de andere zijde deze uitgaven zou overnemen.
Die discussie is geëindigd in de vaststelling dat er vanuit de federale overheid geen vraag meer kwam aan Vlaanderen om die extra inspanning te doen. Einde discussie. Die discussie hebben we hier trouwens gevoerd. Men kan over elk van deze zogenaamde usurperende bevoegdheden discussiëren. In de meeste gevallen gaat het om aangelegenheden waarover het federale niveau, vanuit zijn bevoegdheden, iets kan zeggen en waarover de gewesten of gemeenschappen, vanuit hun eigen bevoegdheden, dit ook zouden kunnen doen. Zo kan men het Grootstedenfonds bekijken vanuit de optiek van de federale bevoegdheid voor veiligheid of vanuit de Vlaamse bevoegdheid voor de financiering van gemeenten en steden.
Toen de federale overheid vroeg dat de gewesten en gemeenschappen iets extra’s zouden doen, leek ons dat in de eerste plaats dit soort dingen zouden worden geschrapt en dat ze zouden worden overgenomen door de gewesten en gemeenschappen. Op het ogenblik dat de federale overheid aan de gewesten en gemeenschappen niets meer vroeg, is die discussie geëindigd.
Er is nog een detaildiscussie. Een aantal van de voorstellen die ik in de verschillende moties heb zien staan, gaan over bevoegdheden die vandaag nog manifest federale bevoegdheden zijn. Daarvoor zou het niet volstaan om zomaar de begrotingspost te schrappen opdat wij vanuit Vlaanderen zouden kunnen overgaan tot het doen van deze uitgaven. Wij kunnen er allemaal voor pleiten dat dit, in het kader van homogene bevoegdheidspakketten, zou worden samengenomen, maar het is niet door louter te schrappen in de federale begroting dat de gewesten en gemeenschappen bevoegd worden om de volgende dag die uitgaven zelf te doen. Maar dat is een detaildiscussie.
Betekent dit dat wij, wanneer het nodig is, wanneer werkelijk onze belangen geschaad zijn, geen belangenconflict zouden organiseren? Neen. Ik denk aan de huidige discussie. Maar er is nog geen ontwerp van federale programmawet ingediend. We zullen zien wat er in staat met betrekking tot het doelgroepenbeleid. Maar wanneer wij van oordeel zijn dat het beleid ten aanzien van oudere werknemers niet is zoals wij het zouden willen, zullen wij daar wel de consequenties uit trekken.
Betekent dit dat we volgens de zin in het regeerakkoord, namelijk dat we de ons voorziene instrumenten zullen hanteren wanneer andere overheden op onze bevoegdheidsdomeinen komen, op een gepaste manier zullen optreden? Ja. Ik begrijp dat de Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid systematisch besluiten en wetsontwerpen screenen op bevoegdheidsoverschrijdingen. Als ze die vaststellen, zullen we optreden. Als het om besluiten gaat, stappen we naar de Raad van State, als het om wetten of wetsontwerpen gaat, stappen we naar het Grondwettelijk Hof. Dat is de betekenis van de zin die in het regeerakkoord is opgenomen en waar de regering zich volmondig zal aan houden. (Applaus bij CD&V)