2004 - 2009

Vragen voor Vlaams Minister van Cultuur, Jeugd, Sport en Brussel, Bert Anciaux

28 September 2004

Schriftelijke Vraag over het niet langer operationeel zijn van de Taalwetwijzer

Vraag

Vorige legislatuur werd de dienst 'Taalwetwijzer' opgericht binnen de Vlaamse administratie. De opdracht van deze dienst is drieledig: informeren over de taalwetgeving, begeleiding en advisering bij taalklachten, beleidsondersteuning en signaalfunctie. In november 2002 en in het voorjaar van 2003 werd via een campagne de opstart ervan bekend gemaakt.

Mensen die nu een beroep op de Taalwetwijzer willen doen, krijgen de mededeling dat vanaf 1 september 2004 de Taalwetwijzer niet langer inhoudelijk vragen kan beantwoorden. Algemene vragen over de taalwetgeving kunnen gesteld worden aan de Vlaamse Infolijn. Voor het publiek is het verwarrend dat iets wat nog maar een jaar echt operationeel was, al niet meer werkt. Bovendien kan de Infolijn niet de antwoorden geven waar de klanten van de Taalwetwijzer om vragen: juridisch onderbouwde en gedocumenteerde adviezen over de inhoud en de toepassing van de taalwetgeving.

Kan de minister mij een antwoord geven op de volgende vragen:
- Hoe komt het dat de Taalwetwijzer niet langer operationeel is?
- Zal de minister -en binnen welke termijn- het nodige doen om de Taalwetwijzer terug operationeel te maken?

Antwoord

1. Het steunpunt Taalwetwijzer is operationeel sinds 20 november 2002 na een voorbereidingsperiode van ruim één jaar. Het steunpunt werd gepositioneerd binnen de administratie Kanselarij en Voorlichting (coördinatie Brussel) en bemand door één ambtenaar-specialist taalwetgeving. Sinds 1 september is die ambtenaar gedetacheerd naar het kabinet van federaal minister Vande Lanotte. Omdat de kennis van de taalwetgeving zeer specifiek is, kan die taak op dit ogenblik niet worden ingevuld. Dat verklaart waarom de taalwetwijzer niet langer operationeel is.

2. Uit het jaarverslag van de Taalwetwijzer 2003 blijkt dat deze dienstverlening tegemoet komt aan een reële behoefte. Bovendien staat de taalwetgeving momenteel hoog op de politieke agenda. Ik heb dan ook de intentie de betreffende medewerker te vervangen en overweeg zelfs een uitbreiding van de dienst.

Ik zal onderzoeken in welke mate de vervanging van de medewerker van de Taalwetwijzer momenteel mogelijk is rekening houdend met de wervingsstop die de Vlaamse regering op 8 oktober laatsleden heeft beslist.

Indien een nieuwe werving niet mogelijk zou blijken zal ik de administratie verzoeken andere maatregelen te nemen - ik denk hierbij aan interne herschikkingen of herplaatsingen - om de taalwetwijzer operationeel te houden.