1999 - 2004

21 October 2003

Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over parkeerplaatsen voor vrachtwagens langs autosnelwegen

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg van de heer Decaluwe tot de heer Bossuyt, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over parkeerplaatsen voor vrachtwagens langs autosnelwegen.

De heer Carl Decaluwe : Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, het is niet de eerste keer dat we het hier hebben over parkeerplaatsen langs de autosnelwegen. We hadden het onder meer over de veiligheid op die parkings.

Op 13 oktober voerden de vakbonden van de transportarbeiders actie voor betere werkomstandigheden. Een van hun vragen hield verband met de parkeerzones langs autosnelwegen. De jongste jaren gaat er steeds meer aandacht naar de veiligheid bij vrachtwagenchauffeurs. Denken we maar aan de regelgeving op de rij- en rusttijden. Dat deze aandacht voor de veiligheid niet overbodig is, werd de voorbije weken herhaaldelijk bewezen door de talloze spijtige ongevallen met vrachtwagens op onze autosnelwegen.

Truckers zijn verplicht om voldoende rust te nemen, maar zij moeten hiervoor dan ook over voldoende voorzieningen beschikken. Er zijn te weinig parkings, met te weinig toiletten en douches, die bovendien vaak vuil zijn. De vakbonden vragen hiervoor de aandacht.

In een reactie heeft de minister van Werkgelegenheid beloofd om langdurig of laaggeschoolde werklozen in te schakelen bij het aanbieden van de diensten in rustzones. Dat kan positief zijn, maar hiervoor moeten er natuurlijk eerst voldoende parkeerplaatsen en rustzones aanwezig zijn.

Hebt u zicht op de bezettingsgraad van de parkeergelegenheden voor vrachtwagens langs de Vlaams autosnelwegen ? Is er vaak sprake van een overbezetting ? Waar zijn er tekorten ?

Bestaan er afspraken met de concessionarissen van deze parkings om in voldoende en proper sanitair te voorzien dat beantwoordt aan de noden van de vrachtwagenchauffeurs ? Zoekt de Vlaamse regering naar nieuwe parkeergelegenheden voor vrachtwagens in de omgeving van de Vlaamse havens, langs de Vlaamse autosnelwegen en op andere locaties waar veel vrachtwagens samenkomen ?

De heer Ludwig Caluwé : Ik heb een aanvullende vraag. Er wordt vaak gewaarschuwd voor het gebruik van de cruisecontrol. Dat is terecht. Ik heb echter de indruk dat de mensen onvoldoende op de hoogte zijn van de technologische evolutie. Intussen zijn er systemen van cruisecontrol waarmee de chauffeur de afstand tot de voorligger kan instellen. Een andere instelling is het afremmen en stoppen als het voorliggende voertuig tot stilstand komt. Bent u op de hoogte van deze nieuwe systemen ? Wilt u rekening houden met de technologische evolutie ?

Minister Gilbert Bossuyt : Ik zag in het weekend nog een nieuw systeem. Hopelijk blijft de technologie even snel evolueren. Alle elementen die de veiligheid kunnen bevorderen, zijn vanzelfsprekend welkom.

In antwoord op uw vraag om uitleg, mijnheer Decaluwe, kan ik u mededelen dat wij bij de uitrusting van de dienstenzones langs de Vlaamse autosnelwegen aandacht schenken aan de noden van alle weggebruikers. Iedereen moet er kunnen tanken, rusten, de benen strekken, sanitaire voorzieningen gebruiken, eten en eventueel ook slapen.

Om al deze functies verder te optimaliseren, hebben we een kwaliteitssysteem uitgewerkt. Dit moet een verbetering betekenen voor de invulling van de noden van alle weggebruikers, inclusief de vrachtwagenchauffeurs. Met de concessiehouders zal een gepast niveau van voorzieningen worden afgesproken dat op elk ogenblik kan worden afgedwongen. Vooral voor de sanitaire voorzieningen zal een hoger serviceniveau worden opgelegd dan wat vandaag gebruikelijk is, al vraagt dit extra aandacht en inspanningen ten gevolge van de vele vernielingen bij onbewaakte sanitaire voorzieningen. Vandaar kwam het idee van mijn collega Landuyt. Niettemin zijn er op dit ogenblik in alle dienstenzones met tankstations voldoende sanitaire installaties die 24 uur per dag ter beschikking staan van de vrachtwagenbestuurders. In de dienstenzones met kiosken worden deze faciliteiten enkel aangeboden tijdens de openingsuren, van 8 tot 22 uur, op de werkdagen.

Verder zullen de parkeermogelijkheden in het algemeen en voor de vrachtwagens in het bijzonder herbekeken worden. Momenteel zijn er hier en daar overbezette parkeerplaatsen nabij de grensovergangen op zondagavond, omdat in een aantal buurlanden vrachtverkeer slechts wordt toegestaan na een bepaald uur op zondagavond, ingevolge het verbod op vrachtwagenverkeer tijdens het weekend. Intussen zien we ook een stijgend gebruik van de parkings 's nachts ten gevolge van het toenemend vervoer over de weg vanuit het vroegere Oostblok. In functie van de vastgestelde noden zullen voldoende en veilige rustplaatsen voor vrachtwagens worden uitgebouwd. Hierbij moeten we beseffen dat 's avonds en 's nachts een groot deel van de beschikbare ruimte weinig gebruikt wordt door de 'modale' autosnelweggebruiker. Vrachtwagenchauffeurs kunnen daardoor 's nachts een groter gedeelte van de parking benutten en een aantal andere voorzieningen blijven voor hen ook 's nachts beschikbaar. De realisatie van bijkomende rustzones is verder afhankelijk van ruimtelijke randvoorwaarden zoals hinder in woonzones, aantasting van open gebieden, enzovoort. In vele gevallen moeten er eerst RUP's worden opgesteld omwille van de noodzakelijke bestemmingswijzigingen van sommige betrokken zones. De realisatie van bijkomende rustzones vraagt enige tijd.

Ten slotte wil ik nog antwoorden op uw vraag inzake cruisecontrol. Cruisecontrol is naar mijn mening een technisch instrument dat een aantal voordelen biedt maar ook potentiële gevaren inhoudt. Het is niet mijn bedoeling om cruisecontrol in het algemeen te verbieden – als wegbeheerder heb ik die bevoegdheid zelfs niet eens. Het is correct dat deze technische uitrusting een aantal belangrijke voordelen heeft op het gebied van brandstofverbruik en milieu.

De contacten met de betrokken sector hebben echter ook geleerd dat cruisecontrol eventueel de aandacht laat verslappen, waardoor er duidelijk veiligheidsrisico's bestaan bij de staart van de files. Daarom wordt nu langs een aantal werven aangeraden om over een beperkte afstand de cruisecontrol uit te schakelen. De gevorderde versies van de cruisecontrol, die rekening houden met de afstand tot de voorligger, zijn zeker technische systemen die de veiligheid kunnen verhogen. Dergelijke geavanceerde systemen kunnen een belangrijke bijdrage vormen om het aantal ongevallen in de staart van de files terug te dringen. Het Vlaams Gewest volgt deze technologische ontwikkelingen met bijzondere aandacht.

Ik hoop dat er snel resultaten komen. We voeren momenteel een affichecampagne. We moeten benadrukken dat iedere weggebruiker zelf verantwoordelijk is en blijft voor zijn rijgedrag. Ik veronderstel dat velen onder ons cruisecontrol in de wagen hebben. Dat is niet iets wat we overal gebruiken. Toch blijven sommige beroepschauffeurs het systeem op een onverantwoorde manier gebruiken. We moeten daarop blijven wijzen. Ik hoop dat de media in dezen aan onze kant staan. Het is niet de doorsnee vrachtwagenchauffeur die gevaarlijk rijdt ; het zijn de wegcowboys die dat doen. Jammer genoeg is er weinig nodig om immense files te veroorzaken.