toespraken

17 November 2017

Toesprak bij de informatiesessie digitale communicatie tussen ondernemers en lokale besturen

Dames en heren,

Digitaal communiceren tussen handelaars en lokale besturen, is belangrijk om elkaar te verstaan, maar ook om samen aan dezelfde kar te trekken. En dan nog liefst in dezelfde richting.

De detailhandelssector is de grootste werkgever in onze provincie. Het is een sector in beweging. Handelaars groot en klein staan voor heel wat uitdagingen om hun zaak door deze woelige tijden te loodsen.

Ook voor lokale besturen is het echter niet evident om de kernen een nieuwe impuls te geven, leegstand aan te pakken, met e-commerce om te gaan, een basisaanbod te voorzien voor alle inwoners, een gericht locatiebeleid te voeren en wildgroei in de periferie onder controle te krijgen.

Begin 2015 lanceerden we als provincie Antwerpen een duidelijke provinciale visie detailhandel. Daarin onderstrepen we het belang van een slim en vernieuwend detailhandelsbeleid in onze steden en gemeenten.

De provincie kiest resoluut voor de toekomst: versterking van de handelskernen, een toegankelijk buurtaanbod, versnippering en verlinting tegengaan dankzij een selectief locatiebeleid. Lokaal zetten we daarom in op informatie en overleg, gespecialiseerde analyses en advies op maat, tot begeleiding op het terrein zelf.

Experten van de provincie Antwerpen, de zogenaamde detailhandelscoaches, begeleiden de steden en gemeenten met het uittekenen van een toekomstgericht detailhandelsbeleid én met de uitvoering ervan.

De coachingstrajecten leggen steeds een grote nadruk op ‘samenwerken’. Samenwerking tussen gemeente en provincie, samenwerken met de handelaars en de handelaars onderling.

De provincie heeft zich de voorbije jaren ontpopt als pionier en specialist inzake detailhandelsbeleid. De dienst economie voert baanbrekend onderzoek en levert regelmatig nieuwe cijfers en analyses aan waar niet alleen lokale besturen maar ook belangenorganisaties, studiebureaus en de vastgoedsector dankbaar gebruik van maken.

Ook het ‘baanbrekende’ werk dat de provincie Antwerpen verricht op het vlak van de baanwinkellinten langs de steenwegen vormt een inspiratie in de aanpak van de coachingstrajecten. Het doet ons als beleidsmakers nadenken over hoe we omgaan met de schaarse ruimte die we in Vlaanderen hebben.

Op 3,5 jaar werden met het coachingtraject al bijna de helft van de lokale besturen in de provincie Antwerpen begeleid om hun handelskern af te bakenen, naast winkelarme zones en locaties voor grootschalige detailhandel, en een goed onderbouwd beleid uit te bouwen op maat van de grootte en de ligging van elke gemeente. Uiteraard met oog voor het snel veranderende winkellandschap.

De provincie neemt daarin met succes haar bovenlokale rol op. Niet alleen door met een vijfkoppig team en een uniek instrumentarium haar expertise in te zetten, ook door lokale besturen bij elkaar te zetten rond intergemeentelijke uitdagingen zoals baanwinkellinten.

Deze locatie is op Dag van de Ondernemer en in het kader van detailhandel niet toevallig. Turnhout heeft samen met de drie gemeenten van de Stadsregio Turnhout als eerste een intergemeentelijke detailhandelsvisie goedgekeurd. Een ambitieuze visie, uitgeschreven onder begeleiding van een provinciale coach. En die geef ik nu graag het woord.

We willen ook in 2018 op dat elan voortwerken. Ik wens u allen een boeiende inspiratiesessie, waar u ongetwijfeld in uw eigen gemeente mee aan de slag kan.