toespraken

27 September 2017

Toespraak tijdens Ronde Tafel arbeidsmarkt haven

Dames en heren,

Ik wil u alvast bij aanvang danken voor uw aanwezigheid en dus interesse en medewerking voor een belangrijk economische actor in de provincie Antwerpen: de haven.

De Antwerpse Haven is goed voor 149.000 jobs en 8% van het Vlaams BBP. En dat laatste is enkel het rechtstreeks effect.

Een van de uitdagingen vandaag is het vinden van voldoende mensen voor de talrijke openstaande vacatures. Als provincie doen we dat onder meer via ons Havencentrum. Jaarlijks krijgen we daar 40.000 bezoekers over de vloer. Vooral jongeren die we proberen warm te maken voor beroepsprofielen waarnaar men in de haven naarstig op zoek is.

Om de uitdagingen op het vlak van werkgelegenheid in het komende decennium voor de Antwerpse haven nog beter in kaart te brengen, gaf de provincie de onderzoeksgroep Transport en Ruimtelijke Economie aan de Universiteit Antwerpen de opdracht om de toekomstige arbeidsmarkt in de haven van Antwerpen te analyseren.

De focus lag op specifieke veranderingen in soort en aantal jobs, en dit op tactisch, operationeel en strategisch niveau, alsook op de drijvende krachten achter deze veranderingen. Denk hierbij aan de impact van bv. disruptie, deeleconomie, digitalisatie, big data-toepassingen, Internet of Things, automatisering, robotisatie, enzvoort.

Verder ging het project na of gendergelijkheid en disruptieve technologische innovaties een impact hebben op de huidige en toekomstige beroepen en specialisaties. De logistieke en chemische sector zijn hierbij het meest in beeld gebracht, omdat deze het sterkst aanwezig zijn in de haven van Antwerpen.

In een eerste deel werden, op basis van de literatuur over internationale arbeidsverdeling en innovaties op havengebied, mogelijke scenario's gegeven voor de toekomstige arbeidsmarkt in de Antwerpse haven. Daarnaast werd op basis van beschikbare statistische gegevens over arbeid en ondernemen in de Antwerpse haven een overzicht gegeven van de huidige en toekomstige arbeidsmarkt.

Voor de toekomstige arbeidsmarkt werden mogelijke scenario’s opgesteld, met een overzicht van toekomstige jobprofielen. Hiervoor werden verschillende stakeholders geïnterviewd. Naast de maritieme, logistieke en chemische bedrijven en de gerelateerde vakbonden, waren dat ook minder voor de hand liggende stakeholders, zoals financiële instellingen, juridische adviseurs, verzekeraars, software- en technologieontwikkelaars.

De voorlopige onderzoeksresultaten werden u reeds gepresenteerd in een aantal stellingen die u voorafgaandelijk kon beoordelen, rangschikken volgens wat u het belangrijkste vond, tot eventuele aanvullingen of opmerkingen. Vooraleer over te gaan tot de definitieve besluiten, kunnen deze overlopen worden tijdens deze Ronde Tafel om deze op het einde te laten valideren door een stemming.

Ik wil u allen vanuit de provincie Antwerpen nogmaals bedanken voor uw aanwezigheid en actieve bijdrage aan deze Ronde Tafel. De definitieve onderzoeksresultaten mag u in de loop van de maand november verwachten. We nodigen u dan met plezier opnieuw uit voor die voorstelling.

Graag verleen ik nu het woord aan professor Thierry Van Elslander, die de Ronde Tafel verder in goede banen zal leiden.