toespraken

18 September 2013

Toespraak tijdens het slotevent van ECO2Profit

Dames en Heren,

Aan het einde van een project is het passend om even terug te kijken in de tijd.

Vandaag sluiten we het ECO2PROFIT verhaal af. Alles begon ongeveer vijf jaar geleden. De voorbereiding van een grensoverschrijdend Interreg project was een lange en moeilijk traject;. Met 10 partners het eens zijn over gemeenschappelijke doelstellingen realiseer je niet in één, twee drie. Ook het vinden van de cofinanciering in Vlaanderen en Nederland vergde veel inspanningen.

Maar gaandeweg kwam het project op dreef en we kunnen vandaag spreken van een geslaagd project. Een mooie resem van resultaten zijn behaald waarvan een aantal vandaag de revue zijn gepasseerd.

De hoofddoelstelling van het project was het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen op bedrijventerreinen door bedrijven te stimuleren CO2 reducerende maatregelen te nemen.

Deze doelstelling werd bereikt door verschillende studies maar ook door concrete demonstratieprojecten.

Graag breng ik aan het einde van dit slotevent enkele markante resultaten nog eens speciaal onder de aandacht.

Voor zowel de Belgische als de Nederlandse bedrijven is een inventarisatie gemaakt van alle steunmaatregelen waarop zij inzake rationeel energieverbruik en hernieuwbare energie aanspraak maken. Zeer opvallend is de totaal verschillende aanpak van de verschillende landen.
Niet enkel het verschil is steunmaatregelen is opvallend maar ook op vlak van het afstemmen tussen België en Nederland van wetgeving op in verband met energievoorziening en de uitstoot van broeikasgassen is er nog een lange weg af te leggen U kan de resultaten van dit onderzoek nalezen op de projectweb-site : www. Eco2profit.eu

Op de verschillende bedrijventerreinen is de behoefte vastgesteld om zicht te krijgen op werkelijke uitstoot van broeikasgassen. Een gepast meetinstrument was echter niet voorhanden. Daarom werd aan het Vito de opdracht gegeven om een klimaatmonitor te ontwerpen. Deze tool stelt de terreinbeheerders in staat een actief energie-en klimaatbeleid te voeren en lange termijnevoluties in kaart te brengen. De tool is zowel in Vlaanderen als in Nederland bruikbaar. Het is de bedoeling dat na het project deze tool verder zal gebruikt en aangevuld worden.

De voormelde doelstelling werd ook bereikt door het laten maken van thermografische luchtfoto’s van verschillende bedrijventerreinen . Deze actie paste in een bredere sensibliseringscampagne waarbij de resultaten van de thermografische luchtfoto’s voorgesteld werden aan de bedrijven op een workshop zodat zij op zijn minst bewust zijn van de toestand van hun gebouwen en overtuigd kunnen geraken dat bepaalde maatregelen noodzakelijk zijn.

Een belangrijke groep van bedrijfsleiders hoeft niet meer overtuigd te worden van het feit dat bij het bouwen van nieuwe bedrijfsgebouwen aandacht moet besteed worden aan verlichting, verluchting en isolatie. Op verschillende terreinen werden de nieuwbouwplannen gescreend en werd advies gegeven om het energieverbruik en dus ook de uitstoot van broeikasgassen te reduceren.

Heel wat bedrijven werden binnen het Interregproject op diverse manieren aangemoedigd om het vlak van duurzaamheid en energie-efficiëntie ingrepen en investeringen te doen ook inzake het gebruik van duurzame materialen. Tal van bedrijven hebben ondanks de economische crisis daar ook gevolg aan gegeven.

Uit verschillende studies blijkt dat heel wat restwarmte verloren gaat. Bedrijventerreinen kunnen inzake warmterecuperatie en warmtenetten belangrijke stappen vooruit zetten, en dit op een economisch aanvaardbare manier. Uit de verschillende haalbaarheidsstudies uitgevoerd binnen ECO2PROFIT blijkt dat warmtenetten in de praktijk pas echt interessant zijn als er een of meerdere grote leveranciers van warmte zijn betrokken. Binnen de projectperiode werden geen fysieke realisaties ontwikkeld maar de bal ging dankzij het project aan het rollen en het project heeft een katalyserende rol gespeeld.

Naast studies zijn er ook een aantal demonstratieprojecten gerealiseerd.. Op een aantal bedrijventerreinen is een ecologisch en luchtzuiverend wegdek met fotoactief titiaandioxide aangelegd Er werd gekozen voor een tweelaagse betonverharding. In de onderlaag zijn gerecycleerde betonpuingranulaten verwerkt. De toplaag is verrijkt met fotokatalitytisch materiaal met het oog op de luchtzuivering. Door deze realisatie zal ook een forse vermindering van de CO2-uitstoot worden gerealiseerd.

Aantoonbare verminderingen van stroomgebruik en de uitstoot van broeikasgassen zijn gerealiseerd door gebruik te maken van innovatieve verlichitingstechnologieën zoals Led en magnetische inductie die zijn ingezet om op verschillende bedrijventerreinen duurzame openbare verlichting te realiseren.

De groepsaankopen groene stroom en gas in het kader van ECO2PROFIT waren een groot succes.182 bedrijven namen deel en realiseerden samen een besparing van 499.760 euro. Dat komt neer op een gemiddelde besparing van 2.260 euro per deelnemer aan elektriciteit en 1.400 euro voor gas. Gemiddelden zeggen natuurlijk niet veel : de besparingen varieerden van bedrijf tot bedrijf maar een uitschieter is toch vermeldenswaardig namelijk een bedrijf zag haar factuur met 50 % verminderen.

Het succes van deze acties heeft de deelnemende provincies overtuigd van het nut van het initiatief zodat dit najaar een nieuwe groepsaankoop zal worden opgestart.

De groepsaankoop zonnepanelen is eveneens vermeldenswaardig. In het kader van ECO2PROFIT zullen de zonnepanelen zorgen voor 520 ton minder CO2-uitstoot op jaarbasis.

151 bedrijven hebben deelgenomen aan de cursus “Zin in duurzaam ondernemen” De deelnemers aan de cursus ontvingen CO2 waardebonnen waarvoor ze milieu-investeringen konden realiseren. Hiervoor moesten voorstellen worden ingediend. 46 aanvragen werden aanvaard waarmee investeringen in zonnepanelen en led verlichting werden gerealiseerd.

Ik wil ook de bekroonde demonstratieprojecten even vermelden. Drie bedrijven kregen een bijdrage van 40.00 euro voor diverse zonnepanelenprojeten.

Ik weet dat ik niet volledig ben in mijn opsomming maar straks ontvangt iedereen een schitterend projecthandboek waarin alle acties en resultaten worden toegelicht.

Op basis van deze resultaten zijn we van oordeel dat er toch nog grote uitdagingen voor de toekomst zijn. Het einde van het project wil voor de 10 deelnemende partners niet zeggen dat de samenwerking wordt beëindigd.

Het projectpartnerschap steunt op gerichte expertise in: én bedrijventerreinen, én KMO/MKB, én energieproblematiek. De vertaalslag van deze expertise naar volle schaaltoepassing alsook naar multiplicatie vormt de kern van een nieuw projectvoorstel Eco4Profit (Interreg VA). Het heeft als prioritaire doelgroepen KMO/MKB clusters en beheerders/ontwikkelaars van bedrijventerreinen. De selectie van werkpakketten steunt op de ervaring, het geleverde studiewerk en gedetecteerde kansen uit Eco2Profit.

De werkpakketten van het projectvoorstel Eco4Profit zijn:

  1. Realisatie van energienetten op bedrijventerreinen en/of voor bedrijvenclusters
  2. Het leveren van "energieservice" en de oprichting van "energieservicebedrijven"
  3. De herstructurering en optimalisering van bedrijventerreinen naar energie
  4. Een kennis-, disseminatie- en sensibilisatieplatform "KMO/MKB-bedrijventerrein-energie"

Met de medewerking van alle partners en de subsidieverlenende partijen willen we dit verder uitwerken.
Maar het draagvlak van een project is belangrijk daarom deze oproep indien partijen willen meewerken aan de verdere uitbouw van het project : neem contact op met pom-antwerpen. Zij zullen u zeker verder informeren.
Het is ons doel om een nieuw Interregproject voor de periode 2014-2020 in te dienen.

Tot slot is het passend om bij het afsluiten van het project een woord van dank te richten
In de eerste plaats aan Europa en in het bijzonder de grensregio Vlaanderen – Nederland voor de toegekende Interregsubsidie

Ook de verschillende overheden, het Nederlandse Ministerie van Economische Zaken en de Vlaamse provinciebesturen van Antwerpen, Oost-en West-Vlaanderen, Limburg,en in Nederland Limburg en Noord-Brabant alsook het havenbestuur van Zeebrugge wil ik danken voor de toegekende subsidie.
Dank aan alle partners dat ze steeds bereid waren om constructief mee te werken aan het uitvoeren van het grensoverschrijdend project.

Tot slot wil ik Christine Huyge en haar team van schrijvers bedanken voor het huzarenstukje dat zij geleverd hebben om een projecthandboek tijdig af te leveren dat zeker zowel door bedrijfsleiders, beleidsmakers moet worden gelezen.. Ook nog een woordje van dank aan Spindokter voor de originele lay-out.

En aan alle medewerkers die van dit slotevent een succes hebben gemaakt.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.