toespraken

17 April 2018

Toespraak tijdens de studiedag ‘landbouw in agrarisch gebied, vreemde eend in de bijt?’

Dames en heren,

Beste vrienden,

Beste geïnteresseerden en verdedigers van onze landbouw,
Welkom in Wuustwezel op deze Studiedag ‘landbouw in agrarisch gebied, vreemde eend in de bijt?’. Uw ruime interesse, zowel vanuit het veld (landbouwers), als beleidsmakers van verschillende niveaus stemt mij zeer tevreden. En toont duidelijk dat u allen begaan bent met de problematiek die vandaag op deze studiedag aan bod komt.

De open ruimte versnippert. Oude boerderijen worden overgekocht door particulieren waarna er zonevreemd gewoond of gewerkt wordt. Zo beslaat bebouwing en tuinen 10% van het agrarisch gebied, terwijl ook niet-agrarische economische activiteiten en natuur en bos goed zijn voor 10%. Daarnaast zijn er ook boerderijen aanwezig en worden er ook nieuwe bedrijfszetels ingeplant, want de moderne bedrijfsvoering en strengere wetgeving maken dat nieuwbouw vaak het goedkoopste alternatief is.

Zowel Vlaanderen, de provincie als de gemeenten zoeken oplossingen voor de bestemming van oude boerderijen die vrijgekomen zijn of op termijn zullen vrijkomen.
Met dit project willen we willen bekijken op welke manier die open ruimte functioneel blijft voor landbouw zonder de open ruimte ondoordacht verloren te laten gaan en welke instrumenten agrarisch hergebruik kunnen stimuleren of zonevreemd gebruik kunnen afremmen of op welke manier andere oplossingen kunnen gezocht worden.  

We denken instrumenten uit die agrarisch hergebruik kunnen stimuleren en maken een financiële doorrekening. Er zal berekend worden welke financiële stimuli noodzakelijk zijn om het verschil tussen ‘de landbouwkundige waarde’ en de ‘zonevreemde vastgoedwaarde’ te overbruggen.

Nadien worden de instrumenten toegepast op 10 cases verspreid over de gemeenten Brecht, Essen, Kalmthout, Kasterlee en Wuustwezel. Hierbij wordt bekeken in hoeverre deze instrumenten ‘in de feiten’ agrarisch hergebruik stimuleren. 

Met behulp van workshops hopen we u vandaag te informeren over een aantal uiteenlopende thema’s, namelijk het begrip ‘exploitantenwoningen’, vastgoedmarkt in het agrarisch gebied, inspirerende voorbeelden uit Nederland. 

Tegelijk zijn die workshops ook het uitgelezen moment voor ons om te polsen naar potenties en mogelijke struikelblokken in de uitvoering van dit project.

In het panelgesprek komen straks ook verschillende zienswijzen op de problematiek aan bod. Zo nemen Departement Landbouw en visserij, Boerenbond, ILVO en de gemeente Wuustwezel als één van de partnergemeenten in dit project het woord. Ook u krijgt de kans om een vraag te stellen. 

Alle inhoudelijke input wordt in een verslag gegoten en op de website van de provincie ter beschikking gesteld. Op die manier hopen we u te informeren en tegelijk te inspireren. Onze provinciale dienst landbouw- en plattelandsbeleid staat namelijk open voor uw inbreng, ook na deze studiedag. 

Ik wil graag afronden met een oproep. We moeten de open ruimte die er nog is, koesteren zonder in te boeten aan de functionaliteit van die open ruimte voor landbouw. De provincie engageert zich om samen met Vlaanderen en de gemeentes een stimulerend beleid te voeren om agrarisch hergebruik van landbouwinfrastructuur aan te moedigen. 

Tot slot krijgt u met Theaterke ‘Straf Poejer’ nog een ludieke afsluiter.

Ik wens u een fijne en boeiende studiedag toe.