toespraken

18 September 2016

Toespraak tijdens de 'Dag van de Landbouw'

Welkom op dit bloeiend landbouwbedrijf. Welkom op deze Dag van de Landbouw, die we namens de provincie Antwerpen een warm hart toedragen.
De provincie Antwerpen zet met haar landbouwbeleid resoluut in op de toekomst. Zo ontwikkelen en stimuleren we duurzame en innoverende landbouw. Voor ons is het geheel van landbouw met al zijn leveranciers en afnemers, het zogenaamde agrocomplex, dan ook een belangrijke economische speerpuntsector.

We vertalen onze visie in 3 doelstellingen die volledig aansluiten op de uitdagingen waar de land- en tuinbouwsector tegenwoordig voor staat.
Kennis en expertise binnen de landbouwsector verhogen om via ondernemerschap en innovatie de transitie naar een duurzaam agrocomplex te stimuleren
Ontwikkelruimte voor duurzame landbouw als drager van een innoverend agrocomplex vrijwaren en verbeteren door het toepassen van zuinig ruimtegebruik
Duurzame landbouw promoten om het maatschappelijk draagvlak voor een innoverend agrocomplex te verhogen

Via de provinciale proefcentra en proefbedrijven verhogen we de kennis en expertise binnen de landbouwsector. Voor de groenteteelt zijn er de proefcentra van Sint Katelijne Waver en Hoogstraten, voor pluimvee het proefbedrijf in Geel en voor melkvee en voedergewassen de Hooibeekhoeve, eveneens te Geel. Daar wordt binnenkort de nieuwe melkveestal officieel geopend, om ervoor te zorgen dat de expertise en onderzoeken up to date zijn en ten dienste van de landbouwer, die er een keuzepallet aan mogelijkheden krijgt voorgeschoteld.
De verworven kennis delen we niet alleen met de landbouwers, maar ook met onderwijsinstellingen en beleidsmakers. Als provincie leiden we ook jonge mensen op tot land- en tuinbouwers in onze landbouwscholen te Mechelen en Stabroek.

In ons Proefbedrijf Pluimveehouderij ondersteunen we innovatie in de sector door nieuwe proeven op te zetten, zoals recent het uit het ei laten komen van vleeskuikens in de proefstal ipv eendagskuikens aan te kopen.

Voor de glastuinbouw coördineren we het onderzoek naar warmtenetten tussen glastuinbouwbedrijven en naar duurzame energiebronnen.
In samenwerking met gemeenten bekijken we de ontwikkelkansen van de glastuinbouw in harmonie met andere landbouwsectoren.

Op de Dag van de Landbouw wordt de professionele landbouw terecht in de kijker gezet, maar we staan er meestal niet bij stil dat de landbouw de motor en de drager is van een belangrijk agrocomplex. We denken bijvoorbeeld ook aan de stallenbouwers en veevoederproducenten en groothandel en aan de voedingsindustrie, handel en transport.
De ruimtelijke verankering van het agrocomplex in onze provincie is een belangrijk argument naar beleidsmakers toe om in te zetten op ontwikkelruimte voor landbouw. Dit zullen we uitgebreid toelichten op onze studiedag Op het Erf.

Dan komen we tenslotte tot onze derde doelstelling namelijk de burger terug in contact brengen met de landbouw.
Aangezien ook de meeste beleidsmakers en vergunningsverleners nog weinig voeling hebben met de hedendaagse landbouw, organiseren we op 21 oktober voor de 2e keer een opleiding voor hen. Op het Erf is een studiedag landbouw gecombineerd met een bedrijfsbezoek en een bezoek aan het proefstation in Sint-Katelijne-Waver. Het gaat die dag onder meer over het agrocomplex, energie en landbouwverbreding.
Hierbij lanceer ik een warme oproep aan alle schepenen en ambtenaren van de gemeenten, die op een of andere manier met landbouw te maken hebben om hieraan deel te nemen. De reacties vorig jaar waren alvast enthousiast.

We kunnen als provincie niet alles zelf realiseren. Met onze subsidiekorf Landbouw willen we initiatieven die uitvoering geven aan de doelstellingen van ons provinciaal landbouwbeleid ondersteunen, zowel langerlopende projecten als evenementen zoals vandaag. Aarzel dus niet om nog een goed project in te dienen voor 1 oktober.

Binnen deze drie doelstellingen willen wij als provincie de gemeenten ondersteunen in hun eigen beleid. Zo kunnen gemeenten bijvoorbeeld bij onze proefbedrijven terecht voor technische vragen over melkvee- en pluimveehouderij in het kader van milieuvergunningen of voor informatie over erfbeplanting als alternatief voor het verplichte groenscherm. Ook voor het ruimtelijk beleid in agrarisch gebied willen we de gemeenten ondersteunen.
Het lijkt me duidelijk dat we met deze provinciale aanpak resoluut kiezen voor een duurzame toekomst voor de Landbouw in de provincie Antwerpen.
Er rest mij nog jullie een leerrijke en aangename landbouwvoormiddag toe te wensen en het woord te geven aan mijn collega Peter Bellens, die vanuit Platteland ook aandacht heeft voor de Landbouw.