toespraken

24 June 2013

Toespraak tijdens de buurtinfoavond over het project Nieuw provinciehuis

Beste buur of buurtbewoner,

Het Antwerps provinciebestuur maakt sinds eind jaren zestig wezenlijk deel uit van jullie buurt. Nadat eerder de provinciale administratie gevestigd was in enkele herenhuizen aan de Koningin Elisabethlei, werd in 1970 het volledige centraal bestuur ondergebracht in een nieuw provinciehuis. Ook provincieraad, deputatie en gouverneur verhuisden o p 21 juni 1980 officieel naar ‘den toren’.

Dit gebouw heeft de tand des tijds slecht doorstaan.

Op een infoavond eind juni 2012 lichtte toenmalig gedeputeerde Marc Wellens omstandig toe waarom het bestuur meent dat het oude provinciehuis aan vervanging toe is. De onverantwoorde energiekost van dit gebouw was daarin één van de doorslaggevende argumenten. Op dezelfde avond lichtte architect Xaveer De Geyter de plannen toe en meteen werd duidelijk dat deze niet enkel voorzien in een prachtig nieuw gebouw, maar ook in de realisatie van een parkomgeving rondom. Door de verplaatsing naar de rand van de Koningin Elisabethlei zal het provinciehuis ook een verbindend element zal vormen tussen de site provinciehuis en het Albertpark. Dit zal ongetwijfeld een verrijking en een meerwaarde voor de buurt opleveren. Het ligt ook in de bedoeling om – meer dan nu het geval is – van het provinciehuis een open huis te maken, waar iedereen, dus ook u als buurtbewoner, overdag steeds welkom is.

Bovendien zal onder de nieuwe site extra parkeergelegenheid voor de buurt gecreëerd worden. Overdag op werkdagen wordt de volledig ondergrondse parking door het provinciebestuur gebruikt, ’s avonds en in het weekend zal hij ter beschikking staan van de buurt. De huidige bovengrondse parking zal plaats maken voor een groene ruimte en een publiek toegankelijke doorsteek tussen Harmoniestraat en Albertpark.

We zijn ondertussen een grote stap dichter bij de realisatie van dit project. De ontruiming van het oude provinciehuis is bijna voltooid, na de zomer starten de afbraakwerken en begin 2017 moet het nieuwe provinciehuis klaar zijn.

Het provinciebestuur beseft ten volle dat dit verhaal ook een keerzijde heeft. Afbraak- en bouwwerken zijn een noodzakelijk kwaad om dit mooie project te realiseren, maar geen al te prettig vooruitzicht voor de buurt. Het gros van de afbraak- en bouwwerken zal plaatsvinden op geruime afstand van de omliggende woningen maar zullen voor de omwonenden zichtbaar en hoorbaar zijn. Wij zullen er als provinciebestuur over waken dat de hinder van deze werf in de mate van het mogelijke beperkt blijft.

Wij houden er dan ook aan om tijdens de ganse duur van het bouwproject zo open mogelijk te communiceren met de buurt. We zullen op regelmatige basis een e-zine verzenden, belangrijke stappen in het bouwproces zullen per brief gecommuniceerd worden, en er zal een infopunt/infonummer ingericht worden waar buurtbewoners op met hun vragen terecht kunnen. Andere suggesties om de buurtcommunicatie optimaal te houden vernemen we graag na afloop van deze infovergadering. De projectleiders zullen u hier in deze zaal te woord staan.

We hopen dan ook om dit project in een optimale verstandhouding met de buurt tot een goed einde te kunnen brengen en ik geef nu het woord aan de bevoegde ambtenaren om u te informeren over de stand van zaken.