toespraken

25 November 2013

Toespraak ter gelegenheid van infosessie inzake PPS samenwerking, georganiseerd door de Confederatie Bouw Antwerpen

Dames en heren,

Graag heet ik u van harte welkom bij de Confederatie Bouw Antwerpen, de derde halte van de informatieve road show ‘publiek-private samenwerking; een wondermiddel?’, waarachter de Confederatie Bouw de drijvende kracht is.

Als gedeputeerde voor economie en voorzitter van de Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij Antwerpen, heb ik met plezier toegezegd hier kort een welkomstwoord tot u te richten. En dat om twee redenen :

In de eerste plaats omdat ik wil benadrukken dat de provincie Antwerpen zich wel degelijk bewust is van het grote belang van de bouwsector. Uit de speerpuntsectorenstudie die de Universiteit Antwerpen in opdracht van het Provinciebestuur uitvoerde, bleek eens te meer de enorme impact van de sector op de welvaart in deze regio. In zijn eentje tekende de bouwsector in 2010 in de provincie Antwerpen verantwoordelijk voor een toegevoegde waarde van niet minder dan 2.4 miljard, voor 40.000 arbeidsplaatsen en nog eens 11.000 zelfstandigen.

De bouwsector was en is daarmee één van de belangrijkste speerpuntsectoren in onze regio. Binnen de ons op bestuurlijk niveau toegekende bevoegdheden, trachten we deze sector dan ook zo sterk mogelijk te ondersteunen en promoten. Ik denk daarbij in de eerste plaats aan Kamp C, stilaan een gerenommeerde speler inzake duurzaam wonen en bouwen, waar we het brede publiek aanmoedigen vooral slim te bouwen en verbouwen. De uitbouw van een provinciale Cleantech-antenne in Kamp C versterkt deze rol nog. Een ander initiatief, dames en heren, is de stimulatie van innovatieve en cross sectorale samenwerkingen tussen bedrijven, waarbij we in samenwerking met VITO vooral vernieuwende projecten op het raakvlak tussen chemie en bouw financieel willen ondersteunen. En ten slotte hebben we ook aandacht voor de vele startende en jonge ondernemers in de bouwsector, wier kans op succes we via laagdrempelige workshops in de bouwincubatoren De Wolkammerij en De Basis gevoelig willen versterken.

Kortom, de bouwsector is een sector waarop de provincie Antwerpen ook in de toekomst sterk wil inzetten.

Maar zoals ik al zei, dames en heren, is er naast mijn grote appreciatie voor de sector nog een tweede reden, die maakt dat ik graag inging op de vraag vandaag even het woord te nemen. De Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij (POM) Antwerpen had als bedrijventerreinontwikkelaar de voorbije jaren in diverse projecten de kans om te proeven van de voor- en nadelen van publiek-private samenwerking.

Gevraagd naar hun wedervaren, kreeg ik de reactie dat een publiek-private samenwerking in vele opzichten een unieke hefboom is, die de realisatie van projecten mogelijk maakt die op eigen houtje totaal onbereikbaar zijn. Via PPS kon POM Antwerpen meer en grotere projecten aanpakken met een kleiner budget. Ook het financieel risico kon danig worden ingeperkt.

Een wondermiddel dus, maar dan wel op voorwaarde dat alle betrokken partijen dezelfde taal spreken. Een heldere taak- en risicoverdeling zijn cruciaal wil men vermijden dat in de loop van het proces wrijvingen ontstaan.

Vanuit die optiek, dames en heren, vind ik dit initiatief van de Confederatie Bouw in samenwerking met het Vlaams Kenniscentrum PPS dan ook bijzonder zinvol. Op het programma vandaag staan praktijkgetuigenissen waarin onder meer wordt ingegaan op financiering, maatschappelijk draagvlak, schaalgrootte, risicoverdeling, standaardisatie, studie- en onderhoudskosten en uitstapmogelijkheden. Bij de uitwerking van een PPS dient men inderdaad voldoende aandacht te hebben voor al deze aspecten, wil men niet voor verrassingen komen te staan.

Alle sprekers vanmiddag wil ik dan ook van harte danken voor hun bereidheid om te getuigen over hun project en ervaring. De Confederatie Bouw en het Vlaams Kenniscentrum PPS wil ik proficiat zeggen met dit uitstekende initiatief ; de talrijke opkomst vandaag bewijst de noodzaak ervan. En u allen, dames en heren, wens ik een inspirerende en leerrijke namiddag in de hoop dat hier vandaag de kiemen gelegd worden van enkele ambitieuze, waardevolle bouwprojecten de komende jaren.