toespraken

12 November 2013

Toespraak bij de studiemiddag voor de leghennensector in het Proefbedrijf Pluimveehouderij

Geachte Dames en Heren,

Ik wil jullie allen van harte welkom heten op deze jaarlijkse studiemiddag voor de leghennensector.
2013 en 2014 zijn voor het Proefbedrijf Pluimveehouderij belangrijke jaren.

In mei jl. mocht ik velen van jullie reeds verwelkomen op de viering van onze 20steverjaardag en ter gelegenheid van de eerste steenlegging van de nieuwe proefstallen.

Voor 2014 nodig ik jullie reeds bij deze uit om de ingebruikname van de nieuwe proefstallen zeker met ons te komen vieren.

Voor degenen die er in mei niet bij waren, kan ik stellen dat we met de provincie Antwerpen, de Vlaamse overheid en de sectoreen proefaccomodatie aan het bouwen zijn die geschikt is om de uitdagingen voor de pluimveesector van de komende jaren zeker te kunnen onderzoeken.

Zowel de nieuwe vleeskuikenstal als de nieuwe leghennenstal zullen ingericht worden zodat én energie-efficiënte én milieuaspecten zoals emissies optimaal kunnen onderzocht en gedemonstreerd worden. De grote schouwen die jullie straks zullen zien, zullen als het ware echte emissie-laboratoria worden.
In de nieuwe leghennenstal worden 3 verschillende huisvestingssystemen gebouwd. Hierover zal onze medewerkster Ine Kempen jullie straks nog meer vertellen.

Ook zullen deze stallen toelaten om de burger objectief te laten kennismaken met een pluimveebedrijf, zonder dat de noodzakelijke maatregelen met betrekking tot bedrijfshygiëne in het gedrang komen.
Met betrekking tot deze studiemiddag zelf, ben ik verheugd dat we jullie toch zeer nuttige informatie gaan kunnen aanreiken, ondanks het feit dat we zelf geen leghennen hebben gehad op ons eigen bedrijf.

Reeds jaren hebben onze onderzoekers goede contacten met hun collega’s van het Vlaamse Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek. Het is ook belangrijk dat er een goede samenwerking nodig is tussen het praktijkonderzoek en het meer fundamenteel-toegepaste onderzoek.

Daar waar wij zeer goed in staat zijn om nieuwe inzichten voor de pluimveehouders op praktijkschaal te evalueren en te demonstreren, hebben wij ook nood aan partners die ons mee helpen zoeken naar verklaringen voor onze bevindingen en dit op een wetenschappelijke basis.

De thema’s die we jullie vandaag aanbieden zijn volgens ons ook zeer belangrijk om ervoor te zorgen dat we in deze regio en Vlaanderen een pluimveesector economisch in stand houden die ingaat op de maatschappelijke vragen.

Salmonella, het thema dat behandeld zal worden door onze gastspreker dr. ir. Koen De Reu van het ILVO, blijft een belangrijk aandachtspunt. Hoewel het thema niet meer zo frequent voorkomt in de pers als enkele jaren geleden, mogen we als sector dit niet uit het oog verliezen. De farmaceutische sector heeft met vaccinatieprogramma’s de leghennenhouder wel zeer goed geholpen, maar het eigen management blijft een belangrijk aandachtspunt.

Over de zin of de onzin van het afschaffen van de batterijkooien, kan nog zeer lang gediscussieerd worden maar op een gegeven moment moeten we ook weer verder kijken en niet blijven steken in discussies. Momenteel vraagt de markt ook naar eieren van kippen die niet in kooien zijn gehuisvest. Dat deze manier van kippen houden niet vanzelfsprekend is, ervaren we zelf ook op het Proefbedrijf.

Het thema van de lezing van Jasper Heerkens van het ILVO is in onze ogen dan ook zeer actueel. We zijn tevreden dat we dan ook samen met het ILVO dit project rond optimalisatie van het management in NIET-KOOISYSTEMEN hebben kunnen opzetten. Dat de Federale overheid dit project financieel steunt kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen.

Omdat de bouw van de leghennenstal reeds ver gevorderd is en we tot nog toe nooit echte concrete technische informatie over de nieuwe stallen hebben verspreid, vonden we het aangewezen om de aanwezigen op deze studiemiddag als eersten te informeren over onze nieuwe stallen. Onze onderzoekster die zeer nauw betrokken is bij het leghennenonderzoek, Ine Kempen, zal dan ook met plezier deze tip van de sluier oplichten.

Ik hoop dat voor jullie een zeer nuttige studiemiddag zal worden. Naar jaarlijkse gewoonte zal deze studiedag dan ook weer afgesloten worden met de nodige drank en versnaperingen, zodat jullie onderling zeker nog over deze nieuwe inzichten van gedachten kunnen wisselen.

Ik roep jullie ook op om van deze gelegenheid zeker gebruik te maken om aan onze onderzoekers aan te geven wat jullie belangrijk vinden om in de toekomst op dit bedrijf te onderzoeken.