toespraken

23 June 2016

Toespraak bij de Opening van Graslanddemo op de Hooibeekhoeve

Beste vrienden van de Landbouw,

Mevrouw de schepen (Leen Beke),

Grasland is zowel wereldwijd, binnen Europa als in Vlaanderen een grote teelt. Anderzijds is het wellicht de meest diverse teelt. Zo is grasland onlosmakelijk ook verbonden met natuur en landschap, denk maar aan de steppegraslanden, de alpenweides en onze heidegraslanden.
Grasland wordt binnen de landbouw intensief uitgebaat. Toch is de bijdrage van dit grasland ook niet onbelangrijk voor het milieubehoud. Grasland kent lage nitraatresidu’s en weinig of geen gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Onder een meerjarige graszode wordt heel wat CO2 vastgehouden, positief dus voor ons klimaat. In een open landschap zijn graslanden ook leefgebied voor weidevogels en landschappelijk gezien geeft men eerder de voorkeur aan weides dan aan volumineuze teelten zoals maïs.

Zoals we weten, is Vlaanderen en zeker de provincie Antwerpen een belangrijke veeteeltregio. Dit verklaart de 44 700 ha grasland. Zonder onze grazers, voornamelijk rundvee, zouden we 48% van het landbouwareaal of 18% van de totale oppervlakte van de provincie, anders moeten invullen.

Voor een melkveebedrijf is grasland een belangrijke component in het ruwvoerrantsoen. De kostprijs van de graslanduitbating is, mede door machinekosten en loonwerk, de laatste jaren sterk gestegen. Toch is besparen niet altijd aangewezen. Grasland vraagt een uitgekiende bemesting en tijdig maaien voor het voortbrengen van eiwitten. Bespaar je op graslandkost, dan zal je dit moeten terugbetalen via krachtvoer. De machinecapaciteit verhogen, is een oplossing. Hiermee bespaar je brandstof en loonkost zonder dat je op kwaliteit inboet.
Ook al spreekt het tot de verbeelding, niet in het minst van onze studenten landbouwmechanisatie PITO Stabroek, het groter, breder, zwaarder ..machinegeweld met steeds meer PK’s, is niet het doel op zich. De GRASLANDDEMO 2016 wil tonen welke vooruitgang er op de markt is qua capaciteit en innovatie. Deze machinemarkt voelt de crisis in de melkveehouderij, vooral bij de kleinere hooibouwwerktuigen. Daarbij ziet men duidelijk een verhoging in capaciteit van de verkochte machines: zo is het aandeel verkochte harken met dubbele of meer molens gestegen van 21% in 2011 naar 36% in 2015. De markt van grotere oogstmachines (persen en hakselaars) blijft stabiel.

Samenwerking is troef bij deze Graslanddemo 2016. Het Landbouwcentrum voor Voedergewassen, dat gevestigd is op de Hooibeekhoeve van de provincie Antwerpen, sloeg voor de organisatie van deze demo voor de tweede keer de handen in elkaar met Fedagrim, de Belgische Federatie van de Toeleveranciers van machines, gebouwen en uitrustingen voor de Landbouw en voor de Groenvoorzieningen.

Ook de zaaizaadfirma’s dragen hun steentje bij door graszaadmengsels te leveren die reeds vanaf het najaar 2015 werden uitgezaaid op de terreinen van de demo. Ook hier staan trends en innovatie centraal. De trend naar meer maaien en het feit dat men bij grasklaver voortaan evenveel dierlijke mest mag toepassen dan bij gras, samen met de grasklaverpremie, maken dat er veel vraag is naar tijdelijke grasklaver mengsels. Uit recente cijfers van de verzamelaanvraag 2016 blijkt het areaal grasklaver in Vlaanderen met 40% gestegen te zijn ten opzichte van vorig jaar.

Van 6 firma’s werden op 8 ha hun grasklavermengsels, geschikt om te maaien naast elkaar uitgezaaid. Ook voor de overige percelen werd kwaliteitsgraszaad geleverd: grasrassen die potentieel zorgen voor meer opbrengst en/of een betere voederwaarde.
Niet enkel de provinciale Hooibeekhoeve, maar ook 3 andere bedrijven, namelijk Anthonissen, Tormans en Van Sant oogsten en bemesten dit jaar hun graspercelen in functie van de demo. Het weer wil niet altijd mee, en in crisistijden gras afstaan dat te vroeg, te laat of in de regen wordt geoogst, is tegen de natuur van elke landbouwer. Zonder dit, zonder medewerking van deze landbouwers, lukt de organisatie van dit evenement niet. Onze welgemeende dank gaat dan ook uit naar deze bedrijven.

Laten we daarom hopen op groeizaam weer tot eind juni en enkele zonnige en droge dagen, zodat deze Graslanddemo 2016 probleemloos slaagt.