Patrimonium

10 July 2018

Start bebossingsproject Berrenheibos

“De provincie Antwerpen kocht op 10 juli 2018 de voormalige stortplaats Delvou (7,7 ha) in Schelle. Deze aankoop is de officiële start van een bebossingsproject in de gemeente. Tegen 2021 zal het Berrenheibos zich uitstrekken over de stortplaats Delvou, de eerder verworven gesaneerde stortplaats Van den Bosch (5,6 ha) en nog enkele andere stukken grond in het gebied tussen Spruytelei, Tuinlei en Wullebeek”, licht Ludwig Caluwé toe. Zo maakt de gemeente Schelle samen met de provincie komaf met een verleden waarin een aantal kleiputten gebruikt werden als stortplaats. Vanaf 2019 gaan de eerste boompjes in de grond. De aankoop is mede mogelijk dankzij een aanzienlijke subsidie van de Vlaamse overheid.

Provincie Antwerpen, gemeente Schelle, Regionaal Landschap Rivierenland en Bosgroep Antwerpen Zuid onderzoeken momenteel binnen het provinciale gebiedsprogramma Rupelstreek hoe ze het te bebossen gedeelte kunnen integreren in een groter landschappelijk geheel van bos, open ruimte, bomenrijen en wandelwegen. Het streefdoel? Een ecologische, recreatieve en maatschappelijke meerwaarde met een bovenlokale uitstraling. De concrete resultaten zullen snel zichtbaar zijn. De eerste boompjes gaan in 2019 de grond in. Het is de eerste maar zeker niet de laatste stap naar het toekomstige natuurgebied Berrenheibos.

“De verwerving van deze gronden met het oog op bebossing is een cruciale stap in de verdere uitbouw van het Berrenheibos tot een bos van 13,2 ha. Deze gronden samen met de grond van de gemeente vormen de verbinding met nog een gebied van ongeveer 10 ha. Deze aankoop is een belangrijke schakel naar de uitwerking van een globaal natuurontwikkelingsplan van de volledige Berrenheibosomgeving van circa 23 ha. Dit zal bestaan uit 17 ha bos en groen, een salamanderparadijs van ca 5 ha, een halve hectare orchideeën en een waterplas van 1 ha, bekroond met een machtige uitkijktoren. Met deze aankoop krijgen oude kleiputten een paradijselijke herbestemming met aan de overzijde van de straat 1,5 ha ruimte voor een herhuisvesting van chiro Schelle.  Ons bestuur is het provinciebestuur erkentelijk voor de verwerving van deze gronden waardoor deze omgeving een nieuwe toekomst tegemoet gaat”, aldus een tevreden burgemeester van Schelle, Rob Mennes. 

"Ik ben blij dat de verschillende partners hun schouders onder dit project hebben gezet en zo voor meer bos in Vlaanderen zullen zorgen. Met plezier maak ik dan ook de nodige middelen vrij uit het bossencompensatiefonds om dit project te realiseren", aldus Joke Schauvliege, CD&V Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw. 

Historiek

Tijdens de planning en uitvoering van de sanering van de voormalige stortplaats Van den Bosch een 20-tal jaar geleden, groeide de wens om een natuurgebied te creëren voor de inwoners van omliggende dorpen en wijken. Een prima idee aangezien er ten zuiden van Antwerpen weinig grote aaneengesloten bossen zijn en verschillende beleidsniveaus aansturen op het bereikbaar en toegankelijk maken van open ruimte en de ontwikkeling van gevarieerde parkgebieden. Het oorspronkelijke project van de bebossing van de gesaneerde stortplaats is daarom uitgegroeid tot het bebossingsproject Berrenheibos. Dit project situeert zich in het gebied tussen Spruytelei, Tuinlei en Wullebeek in de gemeente Schelle. Het uit 2011 daterende plan voorzag een totale oppervlakte van 20 ha, waarvan 7 ha bos.

Na de eerdere verwerving van de gesaneerde stortplaats Van den Bosch (5,6 ha), vroeg de gemeente Schelle in 2011 aan de provincie Antwerpen om mee haar schouders te zetten onder dit project.  Deze vraag paste ook in de actie 1 miljoen bomen van de Vlaamse overheid, waarbij subsidies werden voorzien uit het bossencompensatiefonds. Na onderhandelingen en subsidieaanvragen gaat het nu om een gebied van 10,9 ha met onder andere de omliggende gronden ten noorden van de Wullebeek. Op 10 juli 2018 kocht de provincie daarvan de voormalige stortplaats Delvou (7,7 ha).

De aankoopprijs bedraagt 236.000 euro, waarvan 192.935 euro gesubsidieerd door het Agentschap Natuur en Bos, met middelen uit het bossencompensatiefonds. De stortplaats Delvou werd vroeger nagenoeg volledig opgevuld met vliegas afkomstig van de elektriciteitscentrale in Schelle. Oriënterend bodemonderzoek heeft uitgewezen dat er geen sanering nodig is. De gronden zijn klaar voor gebruik en zullen op termijn door de provincie overgedragen worden aan de gemeente.

Het bebossingsproject Berrenheibos vindt zijn oorsprong in een periode dat uitgegraven kleiputten in de Rupelstreek als afvalstortplaats fungeerden. Het protest van de inwoners van omliggende wijken en dorpen riep een halt toe aan het storten van afval in kleiputten. Begin jaren 80 van de vorige eeuw werd de Rupelstreek stortvrij verklaard in een stortmoratorium. Het duurde tot begin jaren 90 vooraleer de laatste stortplaatsen in de regio werkelijk dichtgingen.

Op het terrein zelf is niet veel te merken van de afvalstortplaatsen. De meeste stortplaatsen werden gesaneerd en afgedekt met grond. De natuur doet langzaam maar zeker opnieuw zijn intrede in deze gebieden. Het bebossingsproject in Schelle zal de natuur een handje helpen.

Inschrijven op de nieuwsbrief

* verplicht in te vullen

Selecteer hieronder "Email" om, conform de AVG wetgeving, toestemming te geven om onze nieuwsbrief naar u te versturen.

Je kan te allen tijde uitschrijven via een link onderaan elke e-mail.

We gebruiken Mailchimp als email tool. Door hieronder op "inschrijven" te klikken geef je aan dat je weet dat je gegevens naar Mailchimp worden verzonden ter verwerking. Leer meer over de privacy inspanningen van Mailchimp'.