Landbouw

11 April 2019

Provincie Antwerpen coördineert 3 Water+Land+Schap projecten

Op woensdag 10 april 2019 stelde Vlaams minister van Natuur, Omgeving en Landbouw Koen Van den Heuvel het landinrichtingsproject Water+Land+Schap voor in het projectgebied van {beek.boer.bodem}. Met de coördinatie van drie Water+Land+Schap projecten beoogt de provincie Antwerpen een sterkere landbouw, een duurzame watervoorraad, een goede waterkwaliteit, een opvang van teveel aan water zowel in bebouwde omgeving als in natuurlijke systemen en een sterker landschap. En dit rekening houdend met de extra druk die de klimaatverandering op het watersysteem zal zetten.

In {beek.boer.bodem} werken landbouwers en natuurbeheerders op het terrein samen aan een reeks initiatieven om het overstromingsrisico te verminderen, de waterkwaliteit te verbeteren en de landbouwomgeving klimaatrobuuster te maken. Via gebiedsprogramma’s kan er op het veld gewerkt worden aan deze ruimte voor water, landbouw en natuur. Zeker omdat in deze samenwerkingsverbanden de verschillende partners en instanties samenwerken aan dezelfde uitdaging. Het project {beek.boer.bodem} kadert in het strategische project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’ en de coördinatieopdracht van de gouverneur waar in één van de hefboomgebieden het project voet aan grond zet, met name in de vallei van de Aa.

Compagnie Fotografie voor provincie Antwerpen

Aqualitatieve Mechelse groenteregio en Werken op de waterscheiding

De twee andere Antwerpse projecten zijn ‘Aqualitatieve Mechelse groenteregio’ en ‘Werken op de waterscheiding: Bovenstroomse water-initiatieven in Ravels’.
Het project ‘Aqualitatieve Mechelse Groenteregio’ heeft de ambitie om samen met land- en tuinbouwers innovatieve pilootprojecten uit te rollen in functie van: minder overstromings- en droogtegevoeligheid en een betere waterkwaliteit, minder grondwaterafhankelijkheid en meer toegang tot alternatieve waterbronnen, een optimaler en efficiënter ruimtegebruik en een betere landschappelijke kwaliteit. De partners zetten in op innovaties en investeringen met, voor en door land- en tuinbouwers die zich vrijwillig willen inzetten op landbouw, water en landschap.

De bedoeling van het initiatief in Ravels is om voornamelijk rond de Aa in Ravels, enerzijds grootschalige, lokale en kleinschalige landbouwmaatregelen op perceelsniveau te treffen in de haarvaten van het watersysteem en anderzijds gezamenlijk medegebruik van retentiezones en structuurherstel van de waterloop te realiseren. De maatregelen worden uitgewerkt op terrein met landbouwers, op vrijwillige basis.

Water+Land+Schap

Met Water+Land+Schap investeert de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) 5 miljoen euro aan subsidies om problemen met water in landelijke gebieden in onderlinge samenhang op te lossen. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met de gebruikers van het gebied zoals landbouwers en bedrijven, bewoners en landschapsbeheerders. In totaal werden 14 Vlaamse projecten geselecteerd waarvan het Antwerpse provinciebestuur drie projecten coördineert.

Gebiedsprogramma Kleine Nete

De Kleine Nete -één van de zuiverste rivieren van Vlaanderen- stroomt van zijn brongebied in Retie tot de monding in de Benedennete in Lier door twaalf gemeenten. De rivier kronkelt door landbouw- en natuurgebied, door stads- en dorpskernen en langs waardevol erfgoed. Voor bewoners, ondernemers en recreanten vormt de Kleine Nete een blauwe draad door de Kempen. Rivieren houden zich niet aan administratieve grenzen; samenwerking is noodzakelijk om alle functies een plaats te geven. Het gebiedsprogramma en strategisch project ‘Veerkracht in de vallei van de Kleine Nete’ verenigen de actoren om samen vorm te geven aan de vallei.