Landbouw

17 September 2019

Steunpunt Groene Zorg bestaat 15 jaar

In 2004 richtten Boerenbond, KVLV en Cera een nieuwe organisatie op : Steunpunt Groene Zorg vzw. Deze kreeg als opdracht om de samenwerking tussen de zorgsector en de land- en tuinbouw te ondersteunen en faciliteren. Het wil Groene Zorg als zorgvorm ondersteunen en hierbij de zorgboerderijen op de kaart zetten.
 

Steunpunt Groene Zorg vzw bestaat dit jaar dus 15 jaar.

De kern van de werking van Groene Zorg ligt natuurlijk bij de inzet van de zorgboerderijen zelf.  Al 15 jaar lang leveren zorgboerderijen een welkome aanvulling op het zorgaanbod van de welzijns- en zorgvoorzieningen. Met de grootste vanzelfsprekendheid dragen landbouwers zorg voor planten, dieren en dus ook voor hun medemensen. Zorgboeren zijn doordacht met zorg bezig. Door het contact, de echtheid en de authenticiteit van de activiteit bieden ze een heel sterke vorm van inclusie.

We zetten vandaag de zorgboerderij van Guy en Ann in de kijker, alsook alle andere Antwerpse zorgboerderijen die momenteel actief zijn en/of de afgelopen 15 jaar actief waren. Voor deze gelegenheid overhandigt het Steunpunt Groene Zorg, samen met gedeputeerden Ludwig Caluwé en Kathleen Helsen, een attentie aan één van de zorgboerderijen van het eerste uur.

Over Groene Zorg

Op een zorgboerderij engageert een land- of tuinbouwer zich om op zijn bedrijf dagbesteding te bieden aan kwetsbare personen. De groene, natuurlijke omgeving biedt een gezond kader om zinvol in beweging te kunnen zijn met het oog op beleving, dagbesteding, time-out of begeleiding tot een arbeidstraject. Dit gebeurt steeds in een vrijwillig kader en onder begeleiding.

De zorgboerderij kan bijdragen aan hun zelfontplooiing en aan de ontwikkeling van sociale vaardigheden en attitudes. Ze biedt een kwetsbare persoon de kans zich even terug te plooien uit zijn omgeving, maar dat kan net zo goed zijn sociale integratie bevorderen.

Groene Zorg biedt op deze manier een kleine, maar zeker niet onbelangrijke schakel in het geheel van de zorgondersteuning.

De meeste zorggasten (zowel minderjarigen als meerderjarigen) op de zorgboerderijen zijn personen met een beperking en mensen met psychische problemen.

Ook jongeren die begeleid worden door een voorziening jongerenwelzijn, komen we vaak tegen op de zorgboerderij, alsook jongeren die, omwille van allerlei redenen, dreigen af te haken op school.

Zorgboerderijen kunnen voor nog meer doelgroepen een maatschappelijke meerwaarde bieden zoals:

-mensen met (jong)dementie
-kinderen
-mensen met burn-out
-ex-gedetineerden
-mensen met een verslavingsproblematiek

Het Steunpunt Groene Zorg staat in voor de kwaliteitsvolle begeleiding en ondersteuning van zorgboerderijen, zorggasten en voorzieningen die beroep doen op een zorgboerderij. Het Steunpunt onderneemt talrijke initiatieven om die kwaliteit te optimaliseren en in te spelen op actuele noden.

Zorgboerderijen in cijfers

Dankzij de ondersteuning van Steunpunt Groene Zorg vzw groeide het aantal zorgboerderijen de eerste jaren spectaculair, maar ook de voorbije jaren bleef er een gestage groei. In 2018 waren er in provincie Antwerpen 228 actieve zorgboerderijen, waarvan 153 professionele land- en tuinbouwbedrijven en 75 groene zorginitiatieven zoals dierenpensions, maneges en tuinliefhebbers. Het aantal actieve zorgboerderijen is geëvolueerd van 109 in 2010 naar 228 in 2018 (+209%).

Van de bijna 1000 actieve zorgboerderijen in Vlaanderen is dus een wezenlijk aantal in provincie Antwerpen gelegen.           

Een samenwerking met een zorgboerderij gebeurt steeds door een gespecialiseerde welzijnsvoorziening. Een hulpverlener doet de aanvraag voor een zorgboerderij en volgt ook het hele traject op. Elk jaar komen er voor het Steunpunt Groene Zorg in Vlaanderen een 900-tal aanvragen binnen, waarvan zo’n 150 uit provincie Antwerpen.

Volgende voorzieningen werken samen met zorgboerderijen:

- voorzieningen voor personen met een handicap (PmH)

- voorzieningen binnen geestelijke gezondheidszorg (GGZ)

- voorzieningen bijzondere jeugdzorg (BJZ)

- o.a. centra voor leerlingbegeleiding (OND: onderwijs)

- andere zoals eerstelijnszorg en thuiszorg

Opvallend is het grote aandeel aanvragen uit de onderwijssector, meestal voor jongeren voor wie een voltijds schooltraject om verschillende redenen niet haalbaar is. Zorgboerderijen bieden met hun aanbod van alternatieve dagbesteding een antwoord op een grote nood in het zorglandschap.  

Vrijwilligerswerk op de zorgboerderij

Momenteel loopt een pilootproject om vrijwilligers aan te werven die een handje kunnen helpen met de begeleiding van zorggasten op één van de Antwerpse zorgboerderijen. Op die manier kunnen zorgboerderijen een extra zorggast opvangen. De eerste vrijwilligers zijn reeds gestart en zowel de zorgboer(inn)en, zorggasten en vrijwilligers zijn alvast enthousiast over deze samenwerking!

Contactpersoon : Sanne Van Looveren 0475 87 09 72   svanlooveren@groenezorg.be