Landbouw

15 December 2020

Provincie Antwerpen pakt veiligheid op landbouwwegen aan

Op 1 januari start in Retie het plattelandsproject “Gedeelde landbouwwegen”. Dat project focust op de verkeersveiligheid op smalle landbouwwegen. Steeds meer wandelaars en fietsers maken gebruik van deze wegen, terwijl de landbouwvoertuigen waarvoor ze bedoeld zijn steeds groter worden. Dat leidt soms tot gevaarlijke situaties. Er komen in de Kempense gemeente een aantal proefopstellingen om te zien hoe het veiliger kan. Als die experimenten aanslaan, zal de provincie ze ook in andere gemeenten aanbevelen.

Sinds de aanleg van de landbouwwegen in de jaren ’70 is het verkeer er alsmaar toegenomen. Vooral bij fietsers zijn ze erg in trek. Tegelijkertijd zijn de landbouwvoertuigen steeds groter geworden. Die situatie leidt geregeld tot wrevel, zowel bij de zachte weggebruikers als bij de landbouwers, én tot een gevoel van onveiligheid. Retie krijgt nu de kans om dit probleem aan te pakken dankzij een LEADER-subsidie.

LEADER Provincie Antwerpen

LEADER is een subsidieprogramma dat specifiek bedoeld is voor het platteland. 31 gemeenten in de provincie Antwerpen komen ervoor in aanmerking. Samen met de Europese en de Vlaamse overheid investeert de provincie 43.875 euro in dit project. “We starten met een bevraging om te weten waar de knelpunten zitten,” zegt gedeputeerde voor Plattelandsbeleid Kathleen Helsen. “Op basis daarvan worden in de buurt van Schoonbroek een vijftal proefopstellingen aangebracht om het effect ervan te bestuderen. Dat gebeurt door een gespecialiseerd studiebureau. De gemeente engageert zich om de ingrepen die een goed resultaat opleveren structureel op te nemen in de weginfrastructuur.”

Het effect van dit project blijft niet alleen beperkt tot het grondgebied van Retie. Ook de omliggende gemeenten Arendonk, Ravels, Oud-Turnhout, Dessel, Mol en Balen kunnen experimenteren met een of meerdere proefopstellingen. De Dienst Mobiliteit van de provincie Antwerpen engageert zich bovendien om de goede voorbeelden mee te nemen in de begeleiding van andere lokale besturen tot Verkeersveilige Gemeente.  

Naast verkeersveiligheid wordt ook ook ingezet op wederzijds begrip tussen de verschillende weggebruikers. Daarmee wordt het draagvlak verhoogd voor land- en tuinbouw, een van de belangrijke economische sectoren in deze regio.  

Behalve de gemeente Retie en het provinciebestuur participeren ook lokale politie Kempen Noord-Oost, de bedrijfsgilde Arendonk-Dessel-Retie, Landelijke Gilden Schoonbroek en vzw RURANT aan dit LEADER-project.