Landbouw

30 August 2018

Landschapsbeheer met lokale landbouwers in provincie Antwerpen

Al meer dan vijf jaar engageren landbouwers zich voor natuur en landschap in lokale agrobeheergroepen, onder begeleiding van de vzw Agrobeheercentrum (ABC) Eco². Zo ook in de provincie Antwerpen. Om dit in de bloemetjes te zetten, zoomen ze samen met gedeputeerde Ludwig Caluwé in op de lokale werking en realisaties en nemen we een technologische vlucht vooruit in de Noorderkempen.

De vraag naar ondersteuning van land- en tuinbouwers om op een economisch verantwoorde manier in te spelen op de maatschappelijke uitdagingen inzake biodiversiteit, landschaps-, bodem- en waterbeheer is de laatste jaren alleen maar toegenomen. “Landbouwers hebben een bijzonder grote terreinkennis. ABC Eco² vormt de brug om hun deskundigheid in te schakelen in waterhuishouding, natuurbeheer en landschapszorg in het landbouwgebied en de onmiddellijke omgeving ervan”, zegt gedeputeerde Ludwig Caluwé die het ABC Eco² ten volle ondersteunt.

ABC Eco² heeft met tal van initiatieven en projecten bewezen dat zij hier de partner bij uitstek voor is.

In de provincie Antwerpen is er in de afgelopen vijf jaar vooral ingezet op gebiedsgerichte projecten rond agrobiodiversiteit en waterbeheer. Binnen de vier bestaande agrobeheergroepen verspreid over de provincie Antwerpen wordt actief gewerkt rond waterconservering (verdroging en wateroverlast tegengaan) en landschapsbeheer.

Technologische innovatie in agronatuurbeheer

Technologie en agronatuurbeheer is een combinatie die voor ABC Eco² niet vreemd is en waar ze in de toekomst zeker verder op wil inzetten. Met ‘Rekenen aan boerennatuur’ is in samenwerking met de Hooibeekhoeve een beslissingsondersteunende tool ontwikkeld voor melkveehouders naar biodiversiteitsmaatregelen toe. “Deze tool heeft voor enkele bedrijven in Retie reeds aangetoond dat het weloverwogen afsluiten van bepaalde beheerovereenkomsten financieel voordeliger is dan de business-as-usual bedrijfsvoering, zonder negatieve gevolgen op mestafzet en voederhoeveelheid en –waarde”, aldus Ann Schellekens (Hooibeekhoeve).

Ook dronetechnologie heeft zijn ingang gevonden in de landbouw. “Drones, met camera’s, maken bij ons deel uit van het onderzoek om veel plaats- en tijdspreciezer te boeren”, legt Koen Mertens van ILVO uit. “Een belangrijk doel van precisielandbouw is om, zelfs wanneer er grote oppervlaktes worden bewerkt, efficiënter om te springen met inputs zoals mest, water en pesticiden en om toch betere oogsten te verkrijgen. Economische én ecologische duurzaamheid dus.”

In kader van het draagvlakproject “Boerenlandvogelbescherming”, gefinancierd door de subsidiekorf Landbouw van de Provincie Antwerpen, verkent ABC Eco² de mogelijkheid om ook drones in te schakelen ter bescherming van weilandvogels. In het Nederlands weidevogelbeheer wordt al vaker gebruik gemaakt van een drone. Marco Renes van Brabants Landschap: “De weidevogeldrone is een belangrijk hulpmiddel voor vrijwilligers en boeren, die in de steeds intensievere landbouw problemen hebben om weidevogels te beschermen. Op basis van een hoge resolutie warmtecamera en speciale herkenningssoftware worden nesten en weidevogels herkend ten opzichte van hun koudere omgeving.” Op die manier kunnen maatregelen ter bescherming van de weidevogels (bv. verlaat of aangepast maaien) doelgericht ingezet worden op die plaatsen waar het meeste resultaat kan bereikt worden en voor de landbouwer zo min mogelijk impact heeft. Zo kan landbouw en natuur meer naar elkaar toegroeien.

Dit wordt gedemonstreerd op het veld vlak over de grens in Nederland waar een weidevogeldrone het weiland wordt ingestuurd op zoek naar (gesimuleerde) vogelnesten. Dergelijke drone kan verder doorheen heel het jaar worden ingezet: in het voorjaar in functie van weidevogels, nadien in functie van het vermijden van maaislachtoffers van andere soorten en in het najaar kan gefocust worden op het karteren van everzwijnenpopulaties.

Wordt hopelijk verdergezet in een breder vervolgproject rond weidevogelbeheer in de Noorderkempen.