Landbouw

21 October 2019

Hooibeekhoeve diversifieert in teelten dankzij nieuwe zaaimachine en rotoreg

Het Interreg Noord-West Europa-project FABulous Farmers zet landbouwers aan om te werken aan vergroening en biodiversiteit. De extreme weersomstandigheden van de voorbije jaren liggen aan de basis van de keuze om van een monocultuur met voornamelijk mais te evolueren naar een robuustere landbouw met verscheidene teelten. Als praktijk- en voorlichtingscentrum speelt Hooibeekhoeve in Geel een voortrekkersrol bij de verbreding van teelten. Om ook vele andere gewassen, groenbedekkers en vlinderbloemigen te kunnen zaaien, schafte Hooibeekhoeve met steun van de provincie Antwerpen, Vlaanderen en Europa een nieuwe zaaimachine en rotoreg aan.

Voordelen verruimen teeltplan

Inpassing van vlinderbloemigen (gras-klaver, veldbonen) of meer droogteresistente (rietzwenkgras) of opbrengstzekere (voederbieten) gewassen in de teeltrotatie zorgen ervoor dat je kunstmestinput kan beperken en dus veel minder indirecte CO2 produceert. Zo helpt vruchtwisseling ook om klimaatdoelstellingen te behalen.

“Voedergewassen vormen met 85 procent van het areaal de belangrijkste gewassen in de provincie Antwerpen. Mais is na gras het voedergewas dat het meeste geteeld wordt. Als we enkel naar akkerteelt kijken, is mais de meest voorkomende teelt. De droge en warme zomers van de voorbije jaren hebben ons geconfronteerd met de nadelen van zo’n monocultuur. Door gewassen afwisselend te telen, bevorder je de bodemvruchtbaarheid. En als je een goede bodemvruchtbaarheid bevordert, heb je minder bemesting en water nodig. Om dat nieuwe inzicht in de praktijk om te zetten, heeft de Hooibeekhoeve deze nieuwe landbouwmachines nodig,” verklaart gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé.

Hooibeekhoeve ondersteunt landbouwers die hun bouwplan willen verruimen

In 2016 startte Hooibeekhoeve een vruchtwisselingsproef waarbij er vier teeltrotaties worden vergeleken met een monocultuur mais. Deze proef loopt over meerdere jaren zodat de effecten op lange termijn duidelijk worden. De medewerkers onderzoeken wat de mogelijkheden zijn van verschillende gewassen. Zo kwamen de afgelopen jaren onder meer veldbonen, gerst-erwten en granen aan bod. Voor een betere bodemvruchtbaarheid wordt sinds enkele jaren ook intensief gewerkt met groenbedekkers.  Het inschakelen van een groenbedekker is een vrij eenvoudige manier om het organische stofgehalte in de bodem, en bijgevolg ook de bodemstructuur, op peil te houden. Om al deze gewassen te kunnen zaaien en verder in te zetten op teeltdiversificatie heeft Hooibeekhoeve nieuwe machines nodig. Op maandag 21 oktober neemt gedeputeerde voor Landbouw Ludwig Caluwé deze nieuwe machine officieel in gebruik.

Zaaibed maken en zaaien in één trek

De keuze voor een combinatie van zaaimachine met rotoreg is na de aanbestedingsprocedure gevallen op een zaaimachine Maschio Aliante Plus en een rotoreg Maschio Dominator DM 3000.

De zaaimachine is een pneumatische zaaimachine die ISOBUS-gestuurd is. De dosering is elektrisch aangedreven en er zijn meerdere zaairollen beschikbaar zodat je vlot kan variëren met zaaidichtheden. Verder is de machine uitgerust met 24 zaairijen met dubbele schijven en naloopwieltjes wat ervoor zorgt dat een landbouwer onder alle omstandigheden kan zaaien op een constante diepte.  De combinatie met de rotoreg maakt dat je in 1 werkgang het zaaibed kan maken en ineens ook kan zaaien. De rotoreg en de zaaimachine kunnen ook los van elkaar worden gebruikt in bijvoorbeeld grondbewerkingsproeven. Dankzij financiering via het Interreg Noord-West Europa-project FABulous Farmers kan Hooibeekhoeve deze machines in gebruik nemen.

Interreg-project FABulous Farmers

FABulous Farmers is een Europees project dat ontwikkeld werd om landbouwers te ondersteunen in de transitie naar meer agro-ecologisch handelen op hun bedrijf. Het project heeft als doel om landbouwers minder afhankelijk te maken van externe inputs zoals kunstmest en pesticiden, door het gebruik van Functionele AgroBiodiversiteit (FAB) aan te moedigen. Dit is het gericht stimuleren van biodiversiteit in en rond de akker om zo bestuiving, plaag- en ziektebestrijding, bodem- en waterkwaliteit in de percelen te verbeteren. Een voorbeeld hiervan is het aanleggen van bloemenranden die nuttige insecten aantrekken. Maar ook het doorbreken van monocultuur (mais) is een goed voorbeeld. Het heeft een gunstige invloed op de bodemkwaliteit, je krijgt een daling van de onkruiddruk en het levert een meeropbrengst op. De projectmedewerkers van FABulous Farmers gaan met de landbouwers op zoek naar de FAB-mogelijkheden binnen hun bedrijf. Op demonstratie-velden kunnen landbouwers met eigen ogen zien wat de effecten van een bepaalde FAB-maatregel zijn.