Innovatie

22 February 2019

Nieuwe raamovereenkomst bevestigt partnerschap tussen provinciebestuur en Universiteit Antwerpen

Het Antwerpse provinciebestuur en de Universiteit Antwerpen zijn al jarenlang partners op het vlak van onderzoek, onderwijs en materiële en logistieke samenwerking. Die goede band wordt bevestigd in een nieuw raamakkoord, dat in het provinciehuis werd ondertekend. De Provincie Antwerpen trekt in haar meerjarenbegroting jaarlijks 225.000 euro uit voor een aantal specifieke onderzoeksopdrachten.

De provincie Antwerpen en de Universiteit Antwerpen bogen al jaren op een productieve samenwerking. Het is daarom opportuun om deze voor de komende jaren te verankeren in een vernieuwde raamovereenkomst. Strategische onderzoeksprojecten helpen de provincie bij het beleidsvoorbereidende werk en ook bij de evaluatie van het gevoerde beleid”, verduidelijkt Luk Lemmens, eerste gedeputeerde van de provincie Antwerpen. “Omgekeerd dragen deze strategische projecten bij tot de missie van de Universiteit Antwerpen om zich te onderscheiden met wetenschappelijk onderzoek dat maatschappelijke en/of economische impact genereert. Dit past binnen de doelstelling van de provincie om mee te investeren in onderwijs en innovatie.

Zo bundelen beide partijen onder meer de krachten in een aantal onderzoeksprojecten met een strategisch karakter. “Daarbij houden we een win-win voor ogen: kansen voor onderzoekers in de uitvoering van uitstekend onderzoek, dat tegelijk maatschappelijke en economische impact genereert voor de provincie Antwerpen en haar burgers”, zegt Herman Van Goethem, rector van de Universiteit Antwerpen. “In overleg werden voor de oproep 2019-2020 strategische domeinen afgebakend waarin onderzoekers van UAntwerpen innovatieve projecten kunnen voorstellen. Het beoogde onderzoek moet aanleiding geven tot veel kruisbestuiving: niet alleen binnen de  beleidsdomeinen van de provincie, maar ook tussen wetenschappelijke disciplines.”

Zo zullen provincie en universiteit op het grondgebied van de provincie Antwerpen in verschillende beleidsdomeinen samenwerken in Europese projecten met burgers, lokale besturen, ondernemers, middenveldorganisaties en tal van andere actoren, bijvoorbeeld door proeftuinen of projecten voor citizen science te ontwikkelen.

Nieuwe accenten

Het nieuwe raamakkoord legt onder meer het accent op onderzoek en innovatie. De specifieke keuzes worden binnenkort gemaakt in een gezamenlijke stuurgroep, waar ook gedeputeerde Ludwig Caluwé (bevoegd voor economie en innovatie) en vice-rectors Ronny Blust (onderzoek) en Silvia Lenaerts (valorisatie en ontwikkeling) deel van uitmaken.

Als provinciebestuur willen we sterk inzetten op circulaire economie en slimme regio’s,” licht gedeputeerde voor Economie en Innovatie Ludwig Caluwé toe. “De expertise die binnen de universiteit aanwezig is, kunnen we onder meer valoriseren op het vlak van duurzame chemie en materialen, mobiliteit en logistiek, zorginnovatie, infectieziekten, ruimtegebruik, milieugezondheid, enzovoort. De eerste trajecten kunnen dit najaar al van start gaan.

Naast het geven van specifieke onderzoeksopdrachten kunnen we als provinciebestuur op de domeinen die voor ons van strategisch belang zijn ook onderwerpen aanleveren voor master- en doctoraatsthesissen of eindwerken en stages,“ vult gedeputeerde voor Flankerend Onderwijsbeleid Kathleen Helsen aan. “Ook voor het flankerend onderwijsbeleid op zich biedt deze raamovereenkomst overigens nieuwe kansen. Eén van onze prioriteiten is het bevorderen van een betere aansluiting tussen het onderwijsveld en de arbeidsmarkt. Op dat domein gaan we elkaar zeker vinden.”