Financiën

5 December 2017

Provincieraad buigt zich over budget 2018

Op 5 december startte de Antwerpse provincieraad de budgetbesprekingen in het Bernarduscentrum. Het is de eerste begroting na de afslanking van de provincie tot de grondgebonden bevoegdheden waarbij ze zich zal profileren als streekmotor. Het wegvallen van beleidsdomeinen cultuur, jeugd, sport en welzijn impacteert het budget. De provincie Antwerpen stelt het vanaf 2018 met dertig miljoen euro minder. Toch stelt het Antwerpse provinciebestuur op 5 december een positief budget voor 2018, 2019 en 2020 voor.

Ondanks het wegvallen van 30 miljoen euro opcentiemen, kan de provincie een positief budget voorstellen voor 2018, 2019 en 2020. Geen eenvoudige klus, want door het overhevelen van de bevoegdheden sport, jeugd, cultuur, welzijn en gezondheid konden er 25 miljoen euro uitgaven geschrapt worden, maar de inkomsten verminderden dus met 30 miljoen euro. Het provinciale budget voor 2018 komt daardoor op 231 miljoen euro. Het provinciebestuur hanteert een dubbel evenwichtscriterium: positief resultaat op kasbasis en een positieve autofinancieringsmarge in 2019 en 2020. Tevens past provincie Antwerpen enkele onduidelijkheden in het belastingreglement voor bedrijven aan.

Lees hier het persartikel

Belangrijkste investeringen 2018:

 • Scholen Provinciaal Onderwijs Antwerpen
  Recreatie- en groendomeinen
  Fietsrouteplan en fietsostrades
  Project nieuw provinciehuis
  Waterlopen
  Onroerend erfgoed
  de Warande
  Vangeertenhof – Arboretum Kalmthout

Naast de investeringen in 2018 zijn voor de komende jaren 2019 en 2020 ook nog investeringen voorzien in: algemene gebouwen, heritage, woonbeleid en Havenbelevingscentrum.

Fietsostrades, nota ruimte en fortengordel

Het departement Ruimte, Erfgoed en Mobiliteit is één van de bepalende departementen van de afgeslankte provincie. Zowel op het traject Antwerpen-Lier als Herentals-Balen start in 2018 de aanleg van twee langverwachte fietsostrades. De werken aan de voorbereiding van nieuwe trajecten als Lier-Aarschot en de afwerking van Antwerpen-Essen lopen in 2018 door. De Nota Ruimte raakt stilaan afgerond. In 2018 gebeurt nog een brede consultatieronde. Met het beheer van de fortengordels in en rond Antwerpen en de restauraties van het aartsbisschoppelijk paleis en de Sint-Romboutskathedraal blijft de provincie ook stevig inzetten op erfgoed.

Economische toekomst met focus op innovatie

Momenteel vernieuwt het Havencentrum zijn educatieve aanbod, met een focus op STEM en arbeidsmarktkansen. Tegen 2022 volgt een verhuis naar de Droogdokkensite, dichter bij de stad, om samen met tal van partners te komen tot een nieuw Havenbelevingscentrum. We ondersteunen ook de steden en gemeenten om te komen tot een innovatief en duurzaam detailhandelsbeleid. Met 31 op de teller zijn we goed op weg om onze doelstelling te halen om tegen het einde van de legislatuur minstens de helft van de steden en gemeenten ondersteuning te ondersteunen. Daarnaast innoveren we ook volop in ons landbouwbeleid. Naast nieuwe kantoorgebouwen en polyvalente ruimten voor Hooibeekhoeve, zetten we in op doorgedreven praktijkonderzoek. Het provinciebestuur en de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij (POM) Antwerpen werken ook samen aan de verdere uitbreiding van de infrastructuur op het Wetenschapspark Universiteit Antwerpen in Niel.

Blijvend investeren in onderwijs

CVO breidt uit met Toekomstonderwijs Hoboken en Sopro. Sopro is een centrum voor volwassenenonderwijs dat taalcursussen inricht, vooral Nederlands als 2e taal, maar ook Hebreeuws. Door deze uitbreiding wordt de poot volwassenonderwijs binnen het provinciaal onderwijs bijna twee keer zo groot. De nieuwbouw van de middelbare school Avant wordt opgeleverd in 2018. Het provinciaal Onderwijs pakt ook uit met een actieplan om vroegtijdige schooluitval te bestrijden.

Recreatie- en groendomeinen

De provinciale domeinen blijven een uithangbord voor ons bestuur. Het Departement Vrije Tijd voert de bestaande en verwachte beheersplannen verder uit en investeert in 2018 nog heel wat verder. In het Rivierenhof zetten we in op nieuwe accommodatie voor de daar aanwezige sportclubs. Daarnaast wordt er een prachtige nieuwe speeltuin gerealiseerd. In het Prinsenpark plannen we een nieuw dienstgebouw, in de Nekker zal fase twee van de renovatie van de sporthal van start gaan en in het Vrijbroekpark zal er een nieuw gedeelte worden ontsloten. In het Zilvermeer tenslotte zal je met de spectaculaire “Zipline” al roetsjend de recreatiezone kunnen verkennen. Voor groot en klein zal er dus nog veel te beleven zijn.

Zorgeconomie en dorpenbeleid

Met 73.000 werknemers is de zorgsector de grootste werkgever van de provincie Antwerpen. Door in te zetten op innovatie en arbeidsmarktbeleid blijft de provincie die ondersteunen, onder meer met een speciaal zorginnovatiefonds van 1.800.000 euro. Dat is nodig want o.a. door de snel en massaal verouderende bevolking zijn de uitdagingen bijzonder groot. Die laten zich voelen tot in de kleinste dorpen. Met een nieuw dorpenbeleid geeft het provinciebestuur haar lokale besturen handvaten om samen met hun inwoners de uitdagingen van morgen aan te pakken : een dorpenmonitor, een inspiratiegids en begeleiding bij participatieprocessen.

Multidisciplinaire aanpak omgevingsvergunningen

Het provinciebestuur staat ook in 2018 klaar om de vele aanvragen van omgevingsvergunningen op te vangen en te behandelen. Via een multidisciplinaire aanpak onderzoekt de provincie hierbij een brede waaier van impact op het leefmilieu: er is aandacht voor geluidsoverlast, voor milieueffecten, voor een duurzaam gebruik van grondwater, voor luchtvervuiling, waterverontreiniging. Deze aanpak zorgt voor de integratie van procedures en dat de aanvragen niet meer vanuit één invalshoek bekeken worden. Het PIH verstevigt zijn rol als expertisecentrum inzake milieu & gezondheid ten dienste van zowel de Vlaamse overheid als de gemeenten. Jaarlijks onderzoeken ze 300.000 afgenomen stalen.