2004 - 2009

28 June 2007

Tussenkomst tijdens het debat bij de verklaring van de Vlaamse regering

...

De heer Ludwig Caluwé: Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister-president, leden van de regering, waarde collega's, met grote tevredenheid hebben wij daarnet naar de verklaring van de nieuwe minister-president geluisterd.

We zijn verheugd om wat erin staat, maar we zijn ook verheugd om wat er niet in staat. Het is in het verleden soms anders geweest. We hebben geen plots uitgevonden nieuwe initiatieven, ideetjes of projectjes naar voren horen schuiven. Neen, het is gedegen werk. Er komt ook geen nieuw regeerakkoord omdat dat ook niet nodig is. Het afgesloten regeerakkoord geldt voor de volledige 5 jaar en is een uitstekend regeerakkoord. Belangrijke delen zijn uitgevoerd of in uitvoering. Er ligt allicht nog werk op de plank.

Yves Leterme heeft met de steun van de hele meerderheid tot op heden een prachtig parcours kunnen afleggen. We wisten op voorhand dat het niet gemakkelijk zou gaan. De verwachting was dat er grote moeilijkheden zouden ontstaan om een ploeg bestaande uit drie kartels, vier fracties en vijf partijen samen te houden en goed werk te laten leveren. Dankzij de loyale samenwerking binnen die wat complexe meerderheid hebben we mogen vaststellen dat een doorstart voor deze regering niet nodig is, want deze regering is nooit stilgevallen. Elke week zijn we hier decreten blijven goedkeuren.

Volgend jaar kent Vlaanderen een schuldloze begroting. De structuren zijn opgezet om de noodzakelijke bijkomende investeringen in infrastructuur, logistiek, huisvesting, welzijn en schoolgebouwen door te voeren. In Vlaanderen is de werkloosheid teruggebracht tot minder dan 6,5 percent. Heel veel werkgevers zoeken mensen, en de werkzaamheidsgraad ligt op 65 percent. Er is nog een weg af te leggen, maar we gaan gestaag vooruit. Met een investeringsquotum van 19 percent behoort Vlaanderen tot de top in Europa.

Kijk naar wat Inge Vervotte heeft gepresteerd met de steun van de meerderheid. Er is nog nooit zoveel geïnvesteerd in de gehandicaptensector. De tegemoetkoming voor de zorgverzekering in de thuiszorg wordt op gelijk niveau gebracht. Er is de transparantie van de rusthuisfactuur. Er is het globaal plan inzake jeugdzorg. In de kinderopvang zijn in de voorbije drie jaar 8500 plaatsen bij gecreëerd.

De passage van Yves Leterme en Inge Vervotte in de voorbije 3 jaar in de Vlaamse Regering zal blijvend kunnen worden herinnerd. Ze hebben hun werk kunnen doen dankzij de steun van de hele meerderheid. Bedankt Yves Leterme en Inge Vervotte voor wat gepresteerd is! (Applaus bij CD&V)

Wat opgestart is, moet verder worden uitgevoerd. Het werk dat achter de schermen is gebeurd inzake 'Vlaanderen in actie' moet de komende maanden ook op het terrein zichtbaar worden. Op de diverse terreinen moeten de investeringsplannen worden gerealiseerd. Uiteraard moet deze regering meeduwen aan de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde en de uitwerking van een nieuwe, diepgaande staatshervorming op basis van de resoluties van dit parlement.

Om dit allemaal waar te maken hebben we een groot vertrouwen in de bestaande ploeg en de nieuwe ministers. Uiteraard was de regeringswijziging niet vanzelfsprekend. De wissel van personen mocht geen rem zetten op de vaart die deze regering heeft. Daarom hebben we voor de nieuwe ministers bewust gekozen voor twee mensen, die enerzijds vernieuwing brengen, maar die zich anderzijds de voorbije 3 jaar parlementair hebben kunnen inwerken in de domeinen waarvoor ze verantwoordelijkheid krijgen. Ze hebben geen inloopperiode nodig, ze kunnen meteen aan de slag. Ik wens hen alle steun toe voor de regeringsverantwoordelijkheid die ze nu dragen.

We hebben ook voluit vertrouwen in de nieuwe minister-president. Het is geen geheim dat onze fractie 3 jaar geleden wat aarzelend stond tegenover de nieuwe minister. Hij had niet in het parlement gezeten, hij was niet verkozen, hij had geen oppositie moeten voeren. Het is geen geheim dat de heer Leterme veel overtuigingskracht nodig heeft gehad om onze fractie te doen accepteren dat de heer Peeters minister werd.

We werden echter al heel snel heel tevreden met die keuze. We hebben de heer Peeters niet alleen leren kennen als een goede bestuurder, die ons op weg heeft gezet naar de verdere Scheldeverdieping, die moeilijke dossiers als Aquafin en waterproblemen heeft opgelost. In milieuhandhaving, bodemsanering enzovoort, stond hij duidelijk voor onze opvattingen. In dialoog met de landbouwers is er een MAP op touw gezet waar de landbouwbevolking mee kan leven, hoe moeilijk dat ook is.

We hebben hem ook leren kennen met een grote parlementaire reflex die het debat in de parlementaire commissies niet uit de weg ging. We hebben hem leren kennen als een ploegspeler met onze fractie.

Daarom hebben we hem nu met grote overtuiging vooruitgeschoven als onze kandidaat voor het minister-presidentschap. We zijn ervan overtuigd dat dat ploegenspel, tot op heden in de eerste plaats met onze fractie, de komende 2 jaar ten volle tot bloei zal komen met de hele meerderheid, de hele regering en het hele Vlaams Parlement. Daarom, mijnheer de minister-president, nieuwe regering, onze steun en vertrouwen hebt u. (Applaus bij de meerderheid)

...