2004 - 2009

18 May 2005

Tussenkomst tijdens het actualiteitsdebat over de regeringsverklaring

Wij menen dat deze verklaring zo belangrijk was dat we er de nodige tijd moesten voor nemen. We waren en zijn immers geschokt over het feit dat een belangrijk onderdeel van het regeerakkoord niet is uitgevoerd. Het verheugt ons dat de Vlaamse Regering zegt dat ze dit ook betreurt en dat de splitsing voor haar nog altijd een essentieel onderdeel vormt van het regeerakkoord. We waren dermate geschokt dat we van oordeel waren dat we alleen het vertrouwen konden geven aan deze regering indien ze voldoende Vlaamse maatregelen voorstelt die aantonen dat ze het vertrouwen nog altijd verdient. Deze maatregelen waren we verplicht aan de Vlaamse burgemeesters en aan de inwoners van Brussel-Halle-Vilvoorde voor het engagement dat ze zijn aangegaan.

Dit akkoord houdt in dat de Vlaamse Regering geen tuchtmaatregelen zal nemen indien de Vlaamse burgemeesters na 1 januari 2007 acties ondernemen tegen verkiezingen die niet in overeenstemming zijn met de grondwet. De regering zal een aantal vertrouwenwekkende maatregelen nemen. De lijst van maatregelen die werd voorgesteld ten aanzien van de Vlaamse Rand, heeft de Franstaligen geschokt.

Het faciliteitenonderwijs is Vlaams onderwijs dat moet beantwoorden aan de Vlaamse normen. De Vlaamse pedagogische inspectie wordt erop toegepast. Na het dreigement van het FDF om overal in Halle -Vilvoorde Franstalige lijsten neer te leggen, stelt de Vlaamse Regering dat de mandatarissen hun mandaat alleen kunnen behouden indien ze Nederlands kennen.

Aan de allochtonen vragen we dat ze inspanningen doen om Nederlands te leren om hun kansen op de arbeidsmarkt waar te maken. Hetzelfde vragen we ook aan werkzoekende Franstaligen uit de Rand.

Er zal 25 miljoen euro worden toegevoegd aan de fondsen van Vlabinvest voor bijkomende inspanningen om de eigen Vlaamse bevolking in de Rand aan een betaalbare woning te helpen.

De problematiek van de medische urgentiedienst in Halle zal worden opgelost.

Deze lijst van maatregelen wordt door de Franstaligen beschouwd als een provocatie, wat ze ook is. Aldus willen we de verfransing in de Rand terugdringen. De concretisering moet gebeuren in overleg met de Vlaamse mandatarissen in de Rand.

Een tweede lijst van maatregelen heeft betrekking op het contentieux met de federale regering. Niet iedereen stond even sterk op de punten die voor Vlaanderen belangrijk zijn, namelijk een aanpassing van de snel-Belgwet, een aanpassing van de wetgeving met betrekking tot het jeugdsanctierecht, een intrekking van de eenzijdige maatregel met betrekking tot het vakantiegeld van ambtenaren, een sanctionering indien de Franstalige Gemeenschap of het Waals Gewest niet in staat is de begrotingsnormering na te komen, het doordrukken van de Vlaamse visie op de financiering van de Europese Unie, een volwaardige plaats voor het Vlaams Parlement binnen de Europese Unie, het koppelen van de goedkeuring van de Europese grondwet aan een volwaardige plaats voor het Vlaams Parlement binnen de Europese Unie en het uitwerken van een Vlaamse grondwet.

We vroegen ons af of onze coalitiepartners zich wel in alle omstandigheden engageerden om voor Vlaanderen op te komen. We stellen echter vast dat de Vlaamse Regering de voorbije tien maanden een schitterend palmares heeft opgebouwd. De Vlaamse werkgevers zeggen dat al meer dan een kwart van de weg is afgelegd. Er werd een goed sociaal akkoord afgesloten in de witte sector. Er is een ontwerp van MAP dat volgens boeren en leefmilieugroepen een basis kan vormen voor de besprekingen. Gelet op de twee lijsten van vertrouwenwekkende maatregelen en op het puike werk van de Vlaamse Regering, blijven we volmondig het vertrouwen geven aan deze regering.