2004 - 2009

2 March 2004

Tussenkomst tijdens de stemming over de beleidsnota Media over de onthouding van vijf leden tijdens de stemming uit protest over het uitblijven van een splitsing van de kieskring Brussel-Halle-Vilvoorde.

De voorzitter: Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de met redenen omklede motie van de heren Decaluwe, Vandenbossche, Demesmaeker en Caron en mevrouw Hermans tot besluit van de in commissie besproken beleidsnota Media 2004-2009.

De heer Ludwig Caluwé: Voor CD&V en N-VA, evenals voor de andere meerderheidspartijen, is het regeerakkoord heel belangrijk. De partijen hebben de verbintenis aangegaan dat de vertegenwoordigers in de federale Kamer wetsvoorstellen zouden neerleggen tot splitsing van het arrondissement Brussel-Halle- Vilvoorde. CD&V en N-VA hebben niet aangedrongen op de spoedprocedure bij de parlementaire behandeling, maar wel dat de voorstellen de normale parlementaire behandeling zouden krijgen. Het realiseren van de splitsing vraagt overleg en we hebben daarvoor voldoende tijd gelaten. Sinds begin februari stellen we vast dat de normale parlementaire procedure niet meer normaal voortgaat en dat sommigen zelfs spreken over een uitstel tot 2007. We betreuren die verklaringen en onderstrepen dat het bijzonder belangrijk is dat dit onderdeel van het regeerakkoord wordt gerealiseerd. Als een afspraak op de helling wordt gezet, dreigt dat ook voor andere afspraken het geval te zijn. De huidige ploeg heeft het duidelijke vertrouwen van een bijzonder groot aantal Vlamingen. We wensen niet dat dit in het gedrang komt. Daarom geven we vandaag een eerste signaal: vijf leden zullen zich onthouden, namelijk de drie leden verkozen in Brussel-Halle- Vilvoorde en de twee leden die de gesprekken hebben gevoerd. (Applaus bij CD&V en Vlaams Belang)

De heer Joris Van Hauthem: Het moment de gloire van de heren Van Rompuy en Van den Brande en anderen is eindelijk aangebroken.

De heer Van Rompuy heeft gezegd dat er geen Vlaamse Regering meer zou zijn indien Brussel-HalleVilvoorde tegen nieuwjaar niet gesplitst zou zijn. Een dergelijk signaal vraagt een antwoord van de regering. Behalve mevrouw Vervotte is er echter niemand van de regering aanwezig. Zelfs de enige N-VA-minister, die al maandenlang zwijgt in dit dossier, is er niet.

Ik begrijp dat CD&V in dit dossier geen vertrouwen meer heeft in zijn coalitiepartners. In deze kwestie horen we alleen nog de partijstandpunten en is er eigenlijk geen Vlaamse Regering meer. Maar CD&V heeft de sleutel in handen. Ofwel blijft u bij uw halfslachtige houding en positioneert u zich als de alibi-Vlamingen die bij de meeting van het OVV als de grote helden zullen worden ingehaald, ofwel zegt u het hele regeerakkoord op. Als u echt politieke moed hebt, zijn er geen vijf mensen die zich onthouden, maar twee fracties die tegen deze beleidsnota's van deze Vlaamse Regering stemmen. (Applaus bij VB) - De met redenen omklede motie wordt met 70 stemmen tegen 30 bij 10 onthoudingen aangenomen.

De heer Eric Van Rompuy: Een onthouding in het Vlaams Parlement heeft een politieke betekenis. Onze fractieleider heeft gezegd dat onze fractie zeer onrustig is over wat er op dit ogenblik gebeurt.

Er zijn vertragingsmanoeuvres van sp·a en VLD in de Kamer die ingaan tegen de verbintenissen van de meerderheid in het Vlaams regeerakkoord om tot een onverwijlde splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde over te gaan. Als een verantwoordelijke politicus iets zegt, moet men ervan uitgaan dat hij dat ook meent.

De heer De Gucht heeft het Vlaams regeerakkoord onderhandeld en pleit nu openlijk voor het afvoeren van de splitsing en wordt hierin bijgetreden door liberalen zoals de heer Cortois en door socialisten zoals de heer Bruno Tobback die publiekelijk verklaart dat de zaak voor hem kan uitgesteld worden tot 2007.

Ik richt me namens mijn fractie tot de heren Somers en Stevaert die in dit parlement zitten en die de voorzitters zijn van partijen met verkozenen in het Vlaamse en in het federale parlement. U hebt zich verbonden in het Vlaams regeerakkoord. U hebt ook een eedverbond aangegaan ten aanzien van de burgemeesters van Brussel-Halle-Vilvoorde dat de splitsing onverwijld zou worden doorgevoerd. We hebben er begrip voor dat dat niet zo snel kan gaan als men soms denkt. Er zijn immers de procedures van de Raad van State en ook de onderhandelingen vergen tijd. De heren Somers en Stevaert moeten echter hun woord gestand blijven. (Applaus bij CD&V en N-VA) Zo niet is de geloofwaardigheid van deze meerderheid en van het hele Vlaams Parlement in het gedrang. Het kader waarin de splitsing moet worden gerealiseerd, is helder geformuleerd. Er kan geen sprake zijn van nieuwe rechten voor de Franstaligen in de Brusselse rand, er kan geen wijziging zijn van de taalwetgeving in Brussel en er kan geen annexatie van randgemeenten van Brussel worden overwogen.

De heer di Rupo heeft Brussel-Halle-Vilvoorde een detail genoemd. Tegelijkertijd zegt hij dat de realisatie van dit detail voor hem niet alleen een regeringscrisis waard is, maar dat het zelfs zou kunnen leiden tot de splitsing van België. De Vlamingen mogen niet zwichten voor deze chantage. De Vlaamse partijen moeten doen wat ze aan de kiezer hebben beloofd. Woordbreuk zou immers een fatale slag toebrengen aan de geloofwaardigheid van de Vlaamse politiek.

Er moet worden gepraat. Mijn fractie aanvaardt echter niet dat men op federaal vlak negeert wat men hier zegt. De heren Somers en Stevaert moeten hun woord gestand blijven. (Rumoer bij VB) Wij zullen de splitsing doorvoeren omdat wij een geloofwaardige partij zijn. Uiteindelijk zal hierover worden beslist in het parlement. Als men het Vlaams Parlement ernstig neemt, dan zal dit gebeuren. Dat is het signaal dat mijn fractie wil geven. Ik heb het zelden meegemaakt dat meerderheidsfracties op cruciale thema's hun nek uitsteken. De volgende weken zal blijken dat het Vlaams Parlement een bijzondere betekenis heeft. (Applaus bij CD&V en N-VA)

De heer Mark Demesmaeker: Ik wil mijn onthouding en die van de heer De Wever motiveren. We stellen vast dat de verbintenis van het Vlaams regeerakkoord om Brussel-Halle-Vilvoorde onverwijld en zonder prijs te splitsen, niet wordt nageleefd. Onverwijld betekent eigenlijk zonder vertragingsmanoeuvres. We hebben gezien hoe VLD en sp·a-spirit in de kamercommissie Binnenlandse Zaken de besprekingen van de wetsvoorstellen mee hebben stilgelegd om de federale regering de kans te geven een oplossing te vinden. Dat is een verwijlde splitsing, en als er al een splitsing komt, dan is de vraag tot welke prijs.

Ik herinner VLD en sp·a-spirit aan de gezamenlijke verklaring van mei vorig jaar van de partijvoorzitters, de burgemeesters van Brussel-Halle-Vilvoorde, de minister-president en de minister van Binnenlandse Aangelegenheden van de Vlaamse Regering. Het gerechtelijk arrondissement en de kieskring Brussel-Halle- Vilvoorde zouden onverwijld en zonder prijs worden gesplitst. Wat is die handtekening waard? Indien u die handtekening verloochent, zal u dat zwaar worden aangerekend. Ik schort mijn vertrouwen in deze coalitie op tot het moment dat alle partijen ondubbelzinnig uitvoering geven aan het regeerakkoord, waar ik blijf achter staan. (Applaus bij VB, CD&V en N-VA)

Mevrouw Else De Wachter: Ik kan de heer Van Rompuy niet meer volgen. Mijn standpunt is duidelijk en zal niet wijzigen. Ik wil onder geen beding de Vlaamse Regering in moeilijkheden brengen want haar valt niets te verwijten. (Applaus bij sp·a-spirit)