In de pers

10 April 2018

Made in Antwerpen: Nieuwe visie op detailhandel langs de N70 Antwerpen-Gent

De provincie Antwerpen stelde op 10 april de nieuwe detailhandelsvisie op de N70 voor die samen met de provincie Oost-Vlaanderen en gemeentes langs die steenweg tussen Antwerpen en Gent werd uitgetekend en afgestemd. De visie op baanwinkels en de aanpak ervan kan een voorbeeld zijn voor zowat alle Vlaamse steenwegen met (grootschalige) detailhandel.

Ludwig Caluwé, gedeputeerde bevoegd voor Economie: “Samen met de gemeentebesturen van onder andere Zwijndrecht en Antwerpen kiest de provincie resoluut voor een handelskernversterking. Dat vraagt om een doordacht ruimtelijk-economisch beleid. Steenwegen moeten gesaneerd worden, maar in relatie tot wat er best terug naar de kernen gaat. Over de gemeente- en provinciegrenzen heen zijn in een visie voor de N70 in 2030 vier zones vastgelegd waar retail niet meer kan of niet meer kan groeien.”

Baanwinkels en gemeenten op één lijn

Het detailhandelsaanbod langs steenwegen blijft toenemen. De handelskernen daarentegen worden steeds meer geconfronteerd met leegstand. De N70 was één van de proefsteenwegen in een project dat een antwoord wil bieden op deze problematiek. Eerder werd ook al de visie op een andere proefsteenweg, namelijk de N10 (Lier-Aarschot), voorgesteld. 
Samen met de provincie Oost-Vlaanderen en de betrokken gemeentes langs de N70 zocht de provincie Antwerpen naar een beter toekomstbeeld voor steenwegen én dorps- en stadskernen.

“De groei van de baanwinkels langs steenwegen genereert een grote druk op vlak van mobiliteit, verkeersveiligheid en ruimtelijke ordening. Daarnaast is er ook sprake van een negatief effect op de handelskernen. Daarom is er werk gemaakt van een vernieuwde visie op de positionering van detailhandel. We zetten ruimtelijke ordening en mobiliteit in als hefbomen om de detailhandel binnen en buiten de kernen te versterken. Deze visie overstijgt de gemeentegrenzen en in dit geval ook duidelijk de provinciegrenzen”, stelt Luk Lemmens, gedeputeerde bevoegd voor Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit.

Nieuwe toekomst voor N70 tussen Antwerpen en Gent

De N70 wordt opgedeeld in vier zones met elk een eigen toekomstbeeld:

1. No go zones waar nieuwe detailhandel niet is toegelaten en de bestaande handel op termijn in een uitdoofscenario wordt geplaatst. Bv: huidige open zones langs N70 in Zwijndrecht en op Linkeroever.
2. Winkelarme zones waar de aanwezige detailhandel kan blijven, maar het totale aanbod niet mag verhogen. Nieuwe detailhandelszaken worden er niet toegelaten, met uitzondering van detailhandel tot 400 m² in stedelijke gebieden. De reeds aanwezige detailhandel kan uitbreiden met maximum 10%. Bv: zuiden van de Blancefloerlaan.
3. Clusterzones die ruimtebehoevende detailhandel langs steenwegen concentreren en ordenen.
4. Winkelrijke zones die vooral terug komen in de kernen en er de ruimtelijke en economische leefbaarheid verhogen door detailhandel te stimuleren in combinatie met andere functies zoals wonen. Bv. de kern van Linkeroever.

De afbakening in zones zou voordelen opleveren in termen van economische rentabiliteit, mobiliteit en ruimtelijke ordening. De mogelijkheden die worden gegeven door bestaande plannen ruimtelijke ordening (RUP’s) en reeds verleende vergunningen blijven gelden zodat bestaande detailhandelszaken hun rechtszekerheid niet verliezen. 

Van denken naar doen: van visie naar actieplan

De betrokken provincies en gemeenten gieten deze visie binnenkort in een actieplan. De gemeenten krijgen hiermee zicht op de mogelijkheden die ze hebben en de stappen die ze kunnen zetten. Tegen 11 juni wordt een leidraad uitgewerkt zodat de aanpak van de N70 als voorbeeld kan dienen voor alle Vlaamse steenwegen.

EDITH VERVLIET