In de pers

29 November 2013

Gazet van Antwerpen: Provincie verkoopt vastgoed en investeert in fietspaden

Besparingen - Naakte ontslagen worden maximaal vermeden

De provincie doet in de begroting 2014 een financiële inspanning van 28,5 miljoen euro om het budget in evenwicht te krijgen, waarvan 10,5 miljoen reële besparingen. Daarmee is volgens de deputatie elke financiële marge opgebruikt. 0 0 De deputatie heeft ook de meerjarenplanning 2014-2019 afgerond, die de komende weken in de provincieraad wordt besproken. "Het was een moeilijke oefening. We zitten nu op ons tandvlees", zegt eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA).

De provincie voert haar meerjarenplan versneld uit, kondigt Ludwig Caluwé (CD&V), bevoegd voor financiën, aan. Dat 3-5-8 plan voorzag dat er na de drie procent in 2013 vijf procent zou worden bespaard in 2014. "Maar we gaan volgend jaar meteen voor de acht procent", zegt Caluwé. Die acht procent was aanvankelijk in 2015 voorzien. Daarnaast werd extra bespaard als gevolg van een beslissing van de Vlaamse regering, die meer dan 26 miljoen euro uit het provinciefonds haalde om haar eigen begroting in evenwicht te houden. Voor de provincie Antwerpen kwam dat neer op een tegenvaller van zes tot zeven miljoen euro. Dat bedrag is verrekend in de begroting via recurrente besparingen, zegt Caluwé.

De hele begrotingsoefening komt voor volgend jaar neer op een inspanning van 28,5 miljoen. "Dat is elf procent van ons uitgavenpakket", zegt Caluwé. Van die 28,5 miljard zijn er in totaal 10,5 miljoen reële besparingen op de uitgaven. Daarnaast wordt een bedrag van 8 miljoen euro gevonden door een herraming van de inkomsten. "We mogen nu zelf onze belastinginkomsten ramen en dat bedrag ligt acht miljoen euro hoger dan in Brussel wordt geraamd", zegt Caluwé.

PIDPA moet betalen

Tenslotte werd 10 miljoen gevonden door vervroegd schulden af te betalen, waardoor er geen geld moet worden geleend. Daarnaast wordt van de Provinciale en Intercommunale Drinkwatermaatschappij Pidpa een bijdrage van 1,3 miljoen euro op jaarbasis gevraagd, zegt Caluwé. De onderhandelingen daarover lopen nog.

In het kader van de besparingen zal in de komende jaren heel wat provinciaal vastgoed worden verkocht.

Voor Antwerpen gaat het om het arrondissementscommissariaat aan de Jan Van Rijswijcklaan, het Kievitklooster in de Ploegstraat (waar een sociale invulling aan moet worden gegeven), het Provinciaal Veiligheidsinstituut, de Fabiolazaal in de Jezusstraat en het Parkhuis en Toerisme Provincie Antwerpen in de Koningin Elisabethlei.

De provincie wil geen naakte ontslagen.

"In totaal worden een 50-tal mensen die zullen afvloeien niet vervangen", zegt Bruno Peeters (N-VA).

Personeel zal efficiënter worden ingezet en de focus ligt op de kerntaken.

Tegelijk breiden de taken van de provincie uit. Zo hebben 64 gemeenten beslist het beheer van hun waterlopen over te dragen aan de provincie, die daardoor bijna twee derde van de kleinere waterlopen in de provincie zal beheren. In totaal gaat het om 2200 kilometer, zegt Rik Röttger (sp.a), die bevoegd is voor waterbeleid.

De provincieraad is donderdag akkoord gegaan met die overdracht.

"De komende jaren gaan we werken aan een duurzame oplossing voor de huisvestingsproblemen van de provinciale musea", zegt Luk Lemmens.

In 2014 heeft de provincie een coördinerende rol in de herdenking van de Eerste Wereldoorlog. Voor cultuur wordt ingezet op de subsidiëring van bovenlokale projecten.

"De komende jaren is er 27 miljoen euro voorzien voor de subsidiëring van fietspaden en de aanleg van fietso- strades."

Nieuwbouw provinciehuis

Het departement ruimtelijke ordening zal minder studies uitbesteden.

"Nieuwe grootschalige studies gaan we zelf doen", zegt Lemmens.

Caluwé zegt dat het economisch beleid zal focussen op de speerpuntsectoren chemie, haven, logistiek, bouw en metaal, de agrobusiness, de creatieve industrie en de detailhandel.

Bij landbouw staan de hoeveen streekproducten en de praktijkonderzoekscentra centraal. "Tegen eind mei volgend jaar moet de site van het provinciehuis rijp zijn voor de nieuwbouw", zegt Caluwé. "De provincie bereidt zich voor op extra capaciteitsproblemen in het secundair onderwijs", zegt Inga Verhaert (sp.a). De nieuwe vleugel van campus PIVA moet in september volgend jaar klaar zijn. In 2014 starten "talentklassen" in het vormingscentrum in Malle voor vijfde- en zesdejaars.

De provincie blijft inzetten op gratis fuifbussen voor de jeugd.

Volgend jaar wil Verhaert ook kleine KMO's bij de groepsaankoop van groene stroom betrekken.

Rampenfonds

"De volgende jaren wordt drie miljoen euro geïnvesteerd in een tweede oefenplaat voor het provinciaal opleidingscentrum Campus Vesta", zegt Bruno Peeters. Het geld daarvoor komt uit het provinciaal Rampenfonds.

"In de algemene vergadering van het fonds was alleen Kris Merckx (PVDA+) tegen. Er was al lang sprake van om de middelen nuttig in te zetten. Het fonds is niet meer nodig, tenzij om tijdelijk hulp te verlenen."

Peeters focust op G-sport en kiest voor investeringen in de sportinfrastructuur van de provinciale domeinen zoals het Rivierenhof. Peter Bellens (CD&V) wil in de hele provincie een aanbod aan aangepast vervoer voor mensen met een beperking.

Kinderarmoede, preventie van zelfdoding van jongeren en jongdementie zijn enkele beleidsprioriteiten. In de sociale economie wil Bellens 150 duurzame arbeidsplaatsen. Samen met Verhaert ijvert hij voor de landloperskolonies in Wortel en Merksplas als Unesco Werelderfgoed. Röttger wil dat de provincie in 2020 een klimaatneutrale organisatie is. Vijfenveertig gemeenten hebben dezelfde ambitie.

© 2013 Concentra