In de pers

Vragen voor de Minister-president en minister van Financiën, Begroting, Buitenlands beleid en Europese aangelegenheden, Patrick Dewael

25 January 2014

BN De Stem: Vlaming koopt graag bij ons

Vraag

Volgens berichten wordt er een grote bilaterale conferentie georganiseerd tussen België en Nederland, waarbij zowel de provinciale autoriteiten als vertegenwoordigers van het economisch, maatschappelijk en cultureel leven zijn uitgenodigd.
Het lijkt vanzelfsprekend dat Vlaanderen aanwezig is bij zo'n initiatief met een land waarmee het recentelijk een cultureel akkoord heeft afgesloten.
Ook de aanwezigheid van de Franse Gemeenschap en het Waals Gewest ligt voor de hand, in dit federale land.
Dit temeer omdat ook aangelegenheden die tot de bevoegdheid van gemeenschappen en gewesten behoren, op de conferentie worden behandeld.
Heeft de minister-president hierover contact met de federale regering, teneinde de federale geledingen van dit land daarbij als volwaardige partners te betrekken ?

Antwoord

1. Met het oog op een beter begrip van de staatkundige inrichting van onze beide landen en ter bevordering van de Belgisch-Nederlandse samenwerking besloten de voormalige ministers van Buitenlandse Zaken van België en Nederland, Erik Derycke en Hans Van Mierlo, in maart 1998 tot het organiseren van een grote openbare conferentie.

2. Van bij het begin werden de verschillende deelstaten in België als volwaardige partners bij dit initiatief betrokken. De bedoeling is overigens uitdrukkelijk aan Nederland het "nieuwe" federale België voor te stellen. Van Nederlandse zijde wordt deze gewijzigde situatie in België immers vaak niet geheel overzien en bestaat er een nood aan verduidelijking van een en ander.
Het spreekt vanzelf dat de regeringen van de deelstaten hierover permanent in contact staan met de federale regering.

3. Op 23 en 24 september vond, ter voorbereiding van de openbare conferentie van (vermoedelijk) voorjaar 2000, in Bad Valkenburg-aan-de-Geul een ambtelijke Belgisch-Nederlandse vergadering plaats.
Deze bijeenkomst gaf Vlaanderen en de andere deelstaten de gelegenheid ten aanzien van de leidende ambtenaren van de meest Nederlandse ministeries om hun ruime bevoegdheden, ook op internationaal vlak, te bevestigen.

4. De openbare conferentie van volgend voorjaar wordt op dit ogenblik verder ambtelijk voorbereid. Vlaanderen blijft derhalve volledige inspraak hebben bij de uiteindelijke keuze van het thema of de thema's die op de openbare conferentie zullen worden behandeld.
Het spreekt vanzelf dat een Vlaamse ministeriële aanwezigheid op deze conferentie eveneens gepland is.