1999 - 2004

8 October 2002

Tussenkomst tijdens een vraag om uitleg over verklaringen over enkele Wase mobiliteitsdossiers

De voorzitter : Aan de orde is de vraag om uitleg van de heer De Meyer tot de heer Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over verklaringen over enkele Wase mobiliteitsdossiers

De heer Jos De Meyer : Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, op 13 november jongstleden had een belangrijk debat plaats in Temse over de mobiliteit in het Waasland. Op dat debat was u gastspreker. Deze avond werd georganiseerd door de Wase persclub en kon rekenen op grote publieke belangstelling. Er kwamen een aantal thema's aan bod die verschillende collega's en ikzelf hier al verschillende malen naar voren hebben gebracht via interpellaties en vragen om uitleg.

Ik kon niet op deze avond aanwezig zijn, maar ik baseer me voor deze vraag om uitleg op een aantal persberichten. Mijnheer de minister, u zou zich eindelijk hebben geëngageerd om op zeer korte termijn een streefbeeldstudie te laten uitvoeren over de noodzaak van een aanpassing aan of misschien zelfs een ontdubbeling van de Scheldebrug in Temse.

Inzake de doortrekking van de N41 zou u zinnens zijn om de provinciale weg tussen Sint-Niklaas en Hulst door het Vlaams Gewest te laten overnemen. Het Vlaams Gewest zou deze weg dan uitrusten met een beter wegprofiel en veiligere fietspaden.

Mijnheer de minister, kunt u die berichten bevestigen ? Wat is de timing voor de streefbeeldstudie ? Wordt deze studie door de eigen administratie uitgevoerd of door externen ? We hadden u uiteraard liever horen verklaren dat er op korte termijn werk zou worden gemaakt van de ontdubbeling van deze Scheldebrug, maar ook Rome is niet op een dag gebouwd. Dit is misschien een eerste stap.

Zijn er al gesprekken gevoerd met de provincie Oost-Vlaanderen over de overname van de provinciale weg Sint-Niklaas-Hulst ? Zo ja, wanneer ? Op welke wijze wilt u de weg herinrichten ? Wat zijn de gevolgen hiervan voor de doortrekking van de N41 ? Ik verneem dat daarover reeds gesprekken zijn gevoerd met een aantal burgemeesters. In het verleden hebt u steeds verwezen naar het RSV. Blijft dit zo, of is er een evolutie in uw denken hieromtrent ? Is hierover overleg gepleegd met de burgemeesters van de gemeenten die langs de weg Sint-Niklaas-Hulst liggen ?

De heer Marc Cordeel : Ik wil me aansluiten bij de vragen van de heer De Meyer.

De heer Frans Wymeersch :Mijnheer de minister, het verheugt me dat de Wase afgevaardigden in dit parlement min of meer op dezelfde golflengte zitten. Wat betreft de N41 blijft mijn fractie bij het standpunt dat een herinrichting of aanpassing van de bestaande infrastructuur onvoldoende is. We blijven opteren voor de doortrekking van de N41 tot op de expresweg Antwerpen-Gent-Zeehaven. Op die manier kan de E17 een beetje worden ontlast.

De aanpassing aan de brug van Temse mag niet op de lange baan worden geschoven. Dit probleem moet dringend worden aangepakt, en mag niet in de weegschaal komen te liggen door de aanpassingswerken in Antwerpen. Deze werken moeten los van elkaar worden gezien. De heer De Meyer heeft niet gepraat over de timing van de wegenwerken aan de ring rond Sint- Niklaas. Dat verwondert me een beetje.Mijnheer de minister, wordt de timing aangehouden ?

De heer Jos De Meyer : Ik had de minister daar een schriftelijke vraag over gesteld waar ik ondertussen antwoord op heb gekregen.

De heer Frans Wymeersch : Kunt u mij dat antwoord bezorgen ?

De heer Ludwig Caluwé : Mevrouw de voorzitter, als niet-Waaslander deel ik de bekommernis inzake de brug van Temse. Ik ben blij dat de minister op de informatieavond een opening heeft gecreëerd.

Een en ander staat in tegenstelling tot de discussie in deze commissie met de vertegenwoordigers van de SAM n.a.v. de bespreking van het BAM-decreet. De heer Verbakel verklaarde onomwonden dat de SAM van oordeel is dat er geen ontdubbeling van de brug van Temse kan komen. Dat zou volgens hem tot gevolg hebben dat er sluipverkeer zou ontstaan om de Oosterweeltunnel te vermijden waar tol moet worden betaald.

Mijn oren tuitten toen ik dat hoorde, want dat is omgekeerde sturing. Er worden bepaalde noodzakelijke werken niet uitgevoerd om het verkeer toch door een toltunnel te laten gaan. Ik ben van oordeel dat er integendeel snel werk moet worden gemaakt van de ontdubbeling van de brug van Temse. In dat verband betreur ik dat men nog maar in een studiefase is getreden. Hoe dan ook, hier moet snel werk van worden gemaakt, zodat dit klaar zou zijn vooraleer de onderhoudswerken beginnen aan de ring van Antwerpen. Op die manier zou Temse dan een deel van het verkeer kunnen opvangen

De heer Dirk Holemans : Ik zou toch een enigszins ander geluid willen laten horen. Iedereen weet dat nieuwe wegen en nieuwe capaciteit nieuwe mobiliteit genereren. In die zin is het misschien interessant om nog eens te kijken naar wat de planninggroep in het kader van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen destijds schreef over de N41. Die groep stelde namelijk dat er geen nieuwe noordzuidverbinding mag worden gecreëerd en dat het niet wenselijk is om in de maas 'Vlaamse driehoek' in een bijkomende noord-zuidrelatie te voorzien. Mijnheer de minister, collega's, we moeten dus goed weten wat we willen. Een nieuwe noord-zuidverbinding ligt niet volledig in de lijn van de filosofie van het RSV en zal heel wat extra mobiliteit genereren.

Ik heb in dit verband een bijkomende vraag. Mijnheer de minister, u hebt in het verleden inzake de N41 en de situatie in Denderbelle ten zuiden van Dendermonde steeds verwezen naar het Ruimtelijk Structuurplan. De beslissingen daaromtrent moeten nog worden genomen. Bij mijn weten is dat nog niet definitief vastgesteld. Toch lees ik in het driejarig investeringsprogramma dat u in 2003 voor die brug reeds in 1.500 euro voorziet. Mijnheer de minister, dat is dus toch wel merkwaardig. In het verleden hebt u steevast gezegd dat dit eerst moet worden beslist op het niveau van de provincie. Nu blijkt echter dat u daar al op heel korte termijn in voorziet.

Ik heb ook nog de volgende opmerking. Als we kijken naar het Vlaams Mobiliteitsplan en het strategische MER, zijn er drie infrastructuurwerken geschrapt als we het duurzaam scenario vergelijken met het trendscenario. Een van die drie is net die N41 Gijzegem-Lebbeke. Als u kiest voor het duurzaam scenario in het Mobiliteitsplan Vlaanderen, kunt u dus eigenlijk die werken niet uitvoeren. Dat staat letterlijk in dat MER. De geplande bijkomende verbindingen zullen een grote negatieve invloed hebben op diverse aspecten van landschap en natuur.

Mijnheer de minister, wat is de verhouding tussen de beslissing om daarvoor reeds volgend jaar in geld te voorzien, de beslissing die de provincie nog moet nemen en de visie die wordt verwoord in het strategische MER bij het Mobiliteitsplan Vlaanderen?

Minister Steve Stevaert : Mevrouw de voorzitter, geachte collega's, momenteel loopt er een streefbeeldstudie voor de N16 tussen Sint-Niklaas - Mechelen. Deze studie onderzoekt hoe de N16 het best zijn functie van primaire weg kan vervullen. In het kader van deze streefbeeldstudie zullen dan ook uitspraken gedaan worden over het al dan niet afschaffen van rechtstreekse toegangen tot de N16, de noodzaak van de ontdubbeling van de brug van Temse en dergelijke meer.

Deze streefbeeldstudie wordt uitgevoerd door het studiebureau Omgeving in samenwerking met het studiebureau Tritel. Ik heb op 13 november gesteld dat ik binnen de maand nadat de streefbeeldstudie afgerond is, een principiële beslissing zal nemen over het al dan niet ontdubbelen van de brug van Temse. Ik verwacht de afronding van de studie in de eerste helft van 2003. We moeten die streefbeeldstudie uiteraard afwachten, maar de kans is groot dat daarin wordt aangegeven dat een verdubbeling zinvol is.

Dan waren er de opmerkingen van de heer Caluwé. Die discussie met de mensen van de SAM ging over de functie van de N16 in zijn totaliteit. Het ene hoeft niet noodzakelijk haaks te staan op het andere. Ik kan nu nog niet zeggen of de brug al dan niet verdubbeld wordt. Ik moet die studie afwachten, anders heeft het geen zin.

De heer Ludwig Caluwé : Ik zal letterlijk citeren wat de heer Verbakel gezegd heeft:

'De heer Verbakel verduidelijkt dat Temse op het huidige niveau moet blijven. De aanbodzijde mag niet verhoogd worden. Er moet een ontradingseffect gecreëerd worden voor de gebruiker. Het sluipverkeer via Temse zal een dermate tijd in beslag nemen dat deze optie ontradend werkt.'

Minister Steve Stevaert : Als Antwerpenaar moet u dat ook zien in het kader van het sluiten van de kleine ring, de ADR-transporten en het heffen van tol. Mijns inziens staat het ene niet haaks op het andere. Ik ben ervan overtuigd dat de heer Verbakel dat heeft willen zeggen.

Momenteel worden er gesprekken met de provincies gevoerd over de overname van de provinciewegen door het Vlaams Gewest. Zodra hierover een akkoord bereikt is, wordt dus ook de provincieweg N403 een gewestweg. In dat geval is het Vlaams Gewest bereid om de N403 aan te passen. Het is echter voorbarig om inhoudelijke uitspraken te doen over de herinrichting zolang de N403 nog een provincieweg is.

Tot slot wil ik u eraan herinneren dat de N41 niet geselecteerd is als primaire weg en dat er dus in het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen al beslist is dat de N41 niet doorgetrokken wordt tot aan de N49.

Dan was er nog de vraag over de stand van zaken met betrekking tot Sint-Niklaas.We zitten daar in de eerste fase.We hebben een protocol ondertekend, dat nu verder moet worden ingevuld.

De heer Holemans had een opmerking over de verbinding ten zuiden van Dendermonde ter hoogte van Oudegem. Het gaat niet om een noord-zuidverbinding, maar om een omleidingsweg op lager niveau.We voorzien dan ook in middelen op de begroting zoals het hoort.

De heer Dirk Holemans : Dat is wel in strijd met de MER-studie van het Mobiliteitsplan.

De heer Jos De Meyer : Mijnheer de minister, ik dank u voor uw klaar en helder antwoord. Is hierover - en specifiek over de N403 en de N49 - overleg gepleegd met de burgemeesters van de betrokken gemeenten ?

Minister Steve Stevaert : Er is nog geen officieel overleg geweest met de burgemeesters, maar we worden voortdurend gecontacteerd door mensen uit de regio. Ik word bij wijze van spreken omringd door burgemeesters.