1999 - 2004

1 October 2002

Tussenkomst tijdens een interpellatie over de toekomst van de regionale luchthavens

Interpellatie van de heer Carl Decaluwe tot de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over de toekomst van de regionale luchthavens

Interpellatie van mevrouw Ria Van Den Heuvel tot de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over de beslissing van de Vlaamse regering met betrekking tot de luchthaven van Deurne van 19 juli 2002 en de uitvoering van het akkoord van maart 2000 over dezelfde luchthaven

Vraag om uitleg van de heer Jan Loones tot de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over een commercieel management voor de luchthaven van Oostende Vraag om uitleg van de heer André-Emiel Bogaert tot de heer Steve Stevaert, minister vice-president van de Vlaamse regering, Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over de werking en uitbating van de regionale luchthaven Oostende

De heer Carl Decaluwe : Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, het is niet de eerste keer dat we over dit thema debatteren. Het is misschien een gebrek aan communicatie, maar ik zal nogmaals herhalen wat de minister vice-president aan alle media heeft verteld.

De contracten van de exploitatie van de regionale luchthavens Deurne en Oostende zijn in juni laatstleden door de Vlaamse regering verbroken. Ik zal alle redenen daarvoor niet meer geven. Het was puur wanbeleid, maar we gaan daar niet over debatteren. U hebt wel gecommuniceerd dat u binnen de 30 dagen voor een nieuwe beheersstructuur zou zorgen.

Vandaag stel ik echter vast dat de beide luchthavens het niet gemakkelijk hebben.Voor de volgende cijfers baseer ik me op het jaarverslag van de regionale luchthavens.Voor de luchthaven van Oostende is het aantal bewegingen met 13 percent gezakt sedert 1999. Voor Antwerpen is dat 6,5 percent. Het aantal passagiers is in Oostende gezakt met 16 percent. In Deurne is er een vooruitgang van 18 percent. De vrachttonnages zijn in Oostende met ongeveer 20 percent gezakt en in Antwerpen met ongeveer 8 percent.

We stellen ook vast dat Oostende een exploitatietekort had van meer dan 55 miljoen frank tegenover 9 miljoen frank vorig jaar. Antwerpen had een negatief resultaat van 25 miljoen frank tegenover een winst van 9,1 miljoen frank. Het gaat voor de beide regionale luchthavens niet de goede richting uit, en dat sleept al jaren aan. De minister heeft een poging gedaan om goede managers aan te stellen. Wat hebben die managers effectief bijgebracht ? Tijdens de 6 tot 7 maanden dat ze in dienst waren, zijn die luchthavens nog nooit zo sterk achteruitgegaan. Ze hebben geen enkele nieuwe klant aangebracht en het studiewerk getuigt niet van een zeer grote knowhow, ook niet dat van BIAC. Misschien was het de bedoeling om de luchthaven van Oostende via BIAC af te bouwen ten voordele van Zaventem, waar de exploitatie in dezelfde handen was.We hebben daarvan een aantal indicaties gezien.

Er werden tientallen miljoenen franken verkwanseld aan managers, en vandaag is er niet echt beterschap, laat staan een nieuwe beheersstructuur. Er werd ook aangekondigd dat de ondertunneling van Deurne zou worden gefinancierd met een PPSconstructie. In afwachting van een debat ten gronde wil ik daarover enkele vragen stellen.

Mijnheer de minister, welke beslissingen hebt u reeds genomen na de verbreking van de managementcontracten ? Wat is de stand van zaken ? Welke nieuwe beheersstructuur wordt er vooropgesteld ? Wat zal hierin de inbreng zijn van de privé-sector en/of de gebruiker ? Welke is uw visie op de toekomst van de regionale luchthavens Oostende en Deurne ? Wanneer wordt hierover van gedachten gewisseld met de sector ? Hebt u reeds zicht op de schadeclaims, die door derden werden ingediend na de verbreking van de managementcontracten ? Welke concrete maatregelen heeft de Vlaamse regering genomen om conform de wetgeving waaronder regionale luchthavens ressorteren, te werken inzake geluid en type vliegtuigen ?

Mevrouw Ria Van Den Heuvel :Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, het wordt een gewoonte dat belangrijke beslissingen over de regionale luchthavens in een recesperiode vallen. In de week van 15 juli 2002 hebt u de synthese en de evaluatie van de rapporten van Ernst & Young voor de luchthaven van Antwerpen bekeken. De Vlaamse regering stelde toen nogmaals dat de financiële middelen voor een eventuele ondertunneling deels door het Vlaams Gewest en deels door derden zouden worden geleverd. Verder kreeg minister Van Mechelen, bevoegd voor het economisch overheidsinstrumentarium, de opdracht om de PMV binnen de voorwaarden, gesteld in het advies van de Inspectie van Financiën, te laten onderzoeken hoe een PPS-constructie er zou kunnen uitzien, en de resultaten van dit onderzoek binnen de 6 maanden aan de Vlaamse regering voor te leggen.

Met deze beslissingen blijft de Vlaamse regering uiteraard binnen het akkoord dat door de 4 meerderheidspartijen werd afgesloten in februari 2000. Dat akkoord werd uitgedeeld in het Vlaams Parlement.

Voor er echter een definitieve beslissing kan vallen over een eventuele ondertunneling moeten nog andere opties onderzocht worden. Punt 6 van het akkoord stelt : 'Tenzij andere mogelijkheden zich terzake voordoen, kan binnen de grenzen (...) de ondertunneling overwogen worden.' Het is dus duidelijk dat er nog een aantal andere zaken moet worden onderzocht.

In het verleden hebben verschillende geïnteresseerden in dit dossier andere mogelijkheden dan een intunneling van de Krijgsbaan voorgesteld. Landen met steep approach, dat is steiler aanvliegen, kan een realistisch alternatief zijn. Londen City Airport, een zakenluchthaven met een startbaan van slechts 1.200 meter, werd nooit opgenomen in een vergelijkend onderzoek met de luchthaven van Deurne. Het is een rendabele luchthaven, die dagelijks wordt aangevlogen door 10 luchtvaartmaatschappijen, die meer dan 20 Europese bestemmingen aandoen. Ik heb nog nooit een plausibele verklaring gekregen waarom wat in Londen dagelijkse realiteit is, in Deurne niet haalbaar zou zijn. Is een vergelijkende studie tussen die luchthavens niet wenselijk ? De verlegging van de Krijgsbaan werd evenmin onderzocht en zou nochtans minder duur zijn. Misschien zijn er nog andere mogelijkheden.

Verder heb ik vernomen dat de administratie nog een pertinente opmerking maakt in verband met het type vliegtuig. Het meest gebruikte vliegtuigtype op de luchthaven van Deurne - een Fokker 50 - zou volgens de administratie tussen dit en een drietal jaar verdwijnen. De meest nieuwe jettypes die wereldwijd, en dus ook in Deurne, zouden worden ingezet, zouden een minimum baanlengte van 1.600 tot 1.900 meter nodig hebben.

Als dit correct is en we er bovendien vanuit gaan dat geen enkele luchtvaartmaatschappij een vliegtuigtype zal kiezen dat specifiek op de luchthaven van Antwerpen is afgestemd, moet deze bewering ernstig worden onderzocht. In het licht van de eventuele investering van minimaal 37,5 miloen euro, en niet 20 miljoen euro zoals minister-president Dewael verkeerdelijk heeft doorgegeven, is dit niet overbodig. Omdat vroeger al beslist is de startbaan niet te verlengen, zou de ondertunneling zinloos zijn.

Mijnheer de minister, hoever staat het met de aanstelling van de algemeen directeur voor de beide luchthavens ? In antwoord op mijn vraag over de activiteiten van het Vlaams Forum voor de Luchtvaart zei u onder andere dat het uiteraard de bedoeling is dat binnen afzienbare tijd het forum een advies in verband met de toekomstige ontwikkelingen zou formuleren. Misschien moet die groep wel worden uitgebreid. Het zou nuttig zijn indien er wordt nagedacht over een toekomstig Vlaams luchthavenbeleid, waarin ook Zaventem een plaats krijgt. De recente principiële tracékeuze voor de noordelijke ontsluiting van de internationale luchthaven van Zaventem via spoor en weg is eveneens een belangrijk element in het dossier.

Ik ben van mening dat de middelen die eventueel in een ondertunneling worden gestoken beter gebruikt zouden worden om de Vlaamse luchtvaart effectief te helpen. We kunnen niet voorbijgaan aan de gewijzigde economische realiteit in de luchtvaart na 11 september, het failliet van Sabena, de komst van de HST van Antwerpen naar Schiphol, Londen, Parijs en Zaventem én de geplande megaluchthaven in Noord-Frankrijk. De middelen worden dus het best gecentraliseerd.Wie een beetje de internationale context en de huidige situatie in de luchtvaart kent, kan tot geen ander besluit komen, zo zegt men mij.

Mijnheer de minister, welke onderzoeken naar mogelijke alternatieven lopen er momenteel en door wie worden ze uitgevoerd ? Op welke wijze houdt u rekening met de opmerkingen van de administratie over de toekomstige vliegtuigtypes ? Welke procedure wordt er gevolgd bij de aanstelling van de directeurs ? Welke opdracht hebben zij ? Vindt u het wenselijk om te werken aan een visie over een algemeen Vlaams luchthavenbeleid ? Zo ja, welke stappen hebt u daarvoor reeds gezet ? Vindt u het opportuun om een beslissing ad hoc te nemen over de regionale luchthavens zonder een algemeen concept over een totaal Vlaams luchthavenbeleid waarin ook Zaventem een plaats heeft ?

De heer Jan Loones : Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, geachte collega's, een onderdeel van het regeerakkoord gaat over de overheveling van de bevoegdheid over de luchthaven van Zaventem. Op het Vlaams grondgebied zijn er 3 luchthavens, Zaventem, Oostende en Deurne.Tot op heden hebben we geen echt uitgestippeld luchthavenbeleid. Dit hiaat is de reden waarom we geen vooruitgang boeken.

De idee van de GOM West-Vlaanderen is verdedigbaar. Ze stelt dat er een scheiding moet worden gemaakt inzake de wijze van beslissen over de regionale luchthavens. In Oostende bestaat de indruk dat de permanente verbinding tussen de dossiers van Antwerpen en Oostende, de kuststad niet vooruithelpt. Ik druk me dan nog zeer voorzichtig uit. In een nota van de GOM van half juni staat dat de gekoppelde politieke besluitvorming, die nefast is gebleken voor de Oostendse luchthaven, moet worden losgelaten.We kunnen de zaak bijna vergelijken met het faciliteitendossier, waarbij verscheidene dossiers die op zich niets met elkaar te maken hebben, met elkaar worden verbonden. Het zou beter zijn de luchthaven van Oostende op haar waarde te schatten. Daar bieden zich toch andere kansen en mogelijkheden aan dan in Deurne !

Ik zou willen dat we daarover nadenken. Er worden hier 4 vragen gesteld over de luchthavens. Er is één vraag of Deurne, 2 over Oostende en één over de beide luchthavens. Dat bewijst dat dit onderwerp leeft. Ik wou het enkel hebben over Oostende, in het licht van mijn voorafgaande opmerkingen, maar we zullen daar nog niet aan toe zijn. Ik kan er ook niets aan doen dat de vragen worden samengevoegd. Het spreekt vanzelf dat we het ene niet los van het andere kunnen zien, maar dat betekent niet noodzakelijk dat er sprake moet zijn van dezelfde oplossing.

Er zijn een aantal onrustwekkende berichten geweest. Het vrachtvervoer zou zijn gehalveerd. Oostende is voornamelijk een vrachtluchthaven. Ik citeer : 'Kabinet geneigd om aan Ostend Airport toegekende dotatie te herbekijken'.Waar komt die informatie vandaan ? Uiteraard werd dit bericht onmiddellijk gevolgd door uitspraken van uw partijgenoot die vice-premier is in de federale regering, en die Oostende goed genoeg volgt. Hij verklaarde dat men een andere weg zou inslaan en dat er binnenkort een nieuwe beheersovereenkomst zou komen.Wat klopt daarvan ?

De luchthavengebruikers winden zich nu zeer sterk op. Ze bestoken ons met berichten. Ze vragen zich af waarom er eenvoudigweg geen commercieel management wordt opgezet, in afwachting van oplossingen die blijkbaar nog niet voor binnenkort zijn. Het kan toch niet zo moeilijk zijn om een tijdelijke managementstructuur op te zetten. Dan heb ik het niet over de structuur van LPO, Luchthaven Promotie Oostende, zoals die er vroeger was, met deelname van de diverse gemeenten. Wel heb ik het over een professioneel manager.We zien nu immers dat de luchthaven eigenlijk niet aan commercieel management doet. Dat is niet mijn kritiek, maar die van de gebruikers. Er is niemand verantwoordelijk voor het aantrekken van nieuwe trafieken, zodat de concurrentie, zoals onder meer Brussels South, ons voorbijsteekt.We dreigen daar totaal de dieperik in te gaan.

Mijnheer de minister, als u niet vlug een antwoord biedt voor Oostende, dan zal het niet meer nodig zijn.Wij vinden nochtans dat Oostende mogelijkheden heeft, op voorwaarde dat het de middelen krijgt. Het gaat over een domein van 400 hectare, waar nauwelijks 400 personen zijn tewerkgesteld. Tot 8 of 9 jaar geleden voorspelde een rapport dat er tegen 2002 een tewerkstelling van 10.000 personen zou zijn verwezenlijkt. Daar zitten we zeer ver van. De mogelijkheden waren er in elk geval : dat werd gestaafd door studies. Ik heb nu niet de gelegenheid om daar verder op in te gaan. Maar we kennen de professoren, zoals professor Allaert, die onderzoek hebben gedaan naar de synergie tussen de diverse sectoren. Mijnheer de minister, ik dring er dus op aan dat u spoedig werk maakt van het opzetten van de definitieve structuur voor Oostende. Als dit te lang zou duren, dan zou er alleszins al een voorlopige, commerciële manager moeten komen, die minstens de trafiekmogelijkheden en -aanvragen kan volgen.

De heer Ludwig Caluwé : Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, ik wil enkele van de door de interpellant gestelde vragen wat nader preciseren. De eerste heeft betrekking op de aanwerving van de nieuwe directeur voor de luchthaven van Deurne. Wat is de wijze van aanwerving ? Wat is de stand terzake ? Wat is het vereiste profiel ? Welk loon krijgt deze directeur ? Wat is het werkingsbudget voor het leidinggeven dat wordt gevraagd ? Ik verklaar me nader. Er was voorzien in een bepaald bedrag voor management door Ernst & Young. Die contracten zijn verbroken. Wordt er voorzien in hetzelfde budget voor de nieuwe, leidinggevende directeur en de mensen die hem zouden omringen ?

Dan wil ik het hebben over de beslissingen die zijn genomen tijdens het reces en waarover uitgebreid werd gecommuniceerd, vooral dan door de VLD-ministers en de Agalev-parlementsleden. Mijnheer de minister, u was daar iets stiller over. De verklaringen van de VLD-ministers en de Agalev-parlementsleden waren vrij tegenstrijdig. Ik ben van de oude stempel : ik werk graag op basis van exacte en correcte gegevens. Ik ben dus ijverig gaan zoeken naar de beslissing van de Vlaamse regering die ergens in de 3e week van juli is genomen.We hebben een Vlaamse regering die bijzonder graag communiceert, die voortdurend allerlei berichten verspreidt. Mijn elektronische postbus zit vol persmededelingen van de Vlaamse regering in haar geheel of van Vlaamse ministers individueel. Alleen over deze beslissing is er geen enkele officiële persmededeling verspreid. Ik zag me dus genoodzaakt om een schriftelijke vraag te stellen aan u, mijnheer de minister. Ik wou van u weten wat er nu exact is beslist. U hebt me een antwoord bezorgd, maar ik zou graag willen dat u één punt hier toch nog wat nader verduidelijkt. U zegt namelijk dat de opdracht die is gegeven om de publiek-private samenwerking op te zetten voor de ondertunneling van de Krijgsbaan moet gebeuren binnen de voorwaarden die zijn vooropgesteld door de Inspectie van Financiën in haar advies van 18 juli 2002.

Kunt u nu eens exact zeggen welke die voorwaarden zijn van de Inspectie van Financiën, zodat die eindelijk officieel in de openbare verslagen van het Vlaams Parlement komen te staan ? Zo zullen we weten of het over 37,5 miljoen euro gaat, zoals de Agalev-parlementsleden zeggen, of over 20 miljoen euro, zoals de VLD-ministers zeggen. Moet de investering in de ondertunneling rendabel worden gemaakt door de luchtvaartactiviteiten zelf, zoals de Agalev-parlementsleden beweren, of kan dat op een andere manier gebeuren, zoals de VLD-ministers beweren ?

Mijnheer de minister, u hebt al geantwoord op een schriftelijke vraag dat de PPS-constructie moet beantwoorden aan de voorwaarden van het advies van de Inspectie van Financiën van 18 juli 2002. Dat is de officiële beslissing van de Vlaamse regering. U zult dus nog nadere verduidelijking moeten verschaffen op basis van wat er in dat advies staat. Iedereen zal dan weten of een PPS-constructie nog mogelijk is.

Minister Steve Stevaert : Mevrouw de voorzitter, collega's, eerst wil ik de heer Caluwé danken voor zijn oproep aan mijn adres om een persmededeling te doen. Dat is de eerste keer dat zoiets gebeurt.

De heer Ludwig Caluwé : U moet die mededeling na de beslissing doen.

Minister Steve Stevaert : Ik zal er eens over nadenken. Op dit ogenblik wordt de indiensttreding van de algemeen directeurs voorbereid. De PPS-constructie in verband met de ondertunneling van de Krijgsbaan wordt via een opdracht aan de PMV bestudeerd door minister Van Mechelen, bevoegd voor het economisch overheidsinstrumentarium. Dat is waar de heer Caluwé verder op inging. Alle stukken over de beslissing van de regering zijn beschikbaar op de kanselarij. Die kunnen ter beschikking van de commissie worden gesteld. Alles wat met de PPS-constructie heeft te maken, behoort tot de bevoegdheid van minister Van Mechelen. Dat is zo beslist.

De luchthavens van Oostende en Antwerpen blijven op dit ogenblik werken via de structuur van diensten met afzonderlijk beheer. In de toekomst zullen de algemeen directeurs binnen deze diensten hun taken kunnen opnemen. Het is de taak van de algemeen directeurs om andere beheersformules voor te stellen, waarbij al dan niet privépartners worden betrokken.

Op 10 juni 2002 vond de installatievergadering van het Vlaams Forum voor Luchtvaart plaats. In dit forum zijn verschillende instanties vertegenwoordigd die betrokken partij zijn bij de luchtvaart. Ik denk aan de luchthavens van Zaventem, Oostende, Antwerpen en Kortijk-Wevelgem, aan de SERV, aan het kabinet, aan de administratie, aan enkele belangengroepen en aan de sociale partners. Het forum heeft onder andere als opdracht het uitwerken van een advies aan de Vlaamse regering om te komen tot een meer geïntegreerd luchthavenbeleid op langere termijn. Dit advies moet voorstellen bevatten om de samenwerking te bevorderen tussen de veelheid aan partners die bij de luchthavens en de luchtvaart zijn betrokken, en om een geïntegreerde benadering mogelijk te maken. Op 19 juni 2002 werd door de tijdelijke vereniging Antwerpen Airport Service een schadeclaim ingediend na de toewijzing van de managementovereenkomst. BIAC diende een schadeclaim in na de verbreking van de managementovereenkomst. Deze zaken zijn in behandeling bij de bevoegde juridische diensten.

Inzake geluid worden de Europese richtlijnen toegepast. Het plaatsen van 4 vaste geluidsmeetposten is als bijzondere voorwaarde opgenomen in de milieuvergunning van de luchthaven. De geluidsmeetnetten zijn ondertussen opgeleverd en worden getest. Het forum zal eveneens omgevingsproblemen bestuderen, mede in het licht van de toekomstige ontwikkeling van de luchtvaart en de Europees of wereldwijd genomen of te verwachten maatregelen. Het onderzoek naar mogelijke alternatieven kan in de toekomst worden toevertrouwd aan de algemeen directeurs in de context van hun taak om voorstellen te formuleren tot het optimaliseren van de exploitatie.

Over de opmerkingen van de administratie inzake de toekomstige vliegtuigtypes, heb ik geen beslissingsrecht. Ze worden immers bepaald door de luchtvaartmaatschappijen die gebruikmaken van regionale luchthavens. Die maken autonoom een keuze in verband met de in te zetten types binnen de geldende luchtvaartreglementering.

Op dit ogenblik wordt de indiensttreding van de algemeen directeurs voorbereid. Hun taken worden enerzijds beschreven in het nieuwe besluit van de Vlaamse regering over het financieel en materieel beheer van de diensten met afzonderlijk beheer van de luchthavens van Antwerpen en Oostende en anderzijds in de functiebeschrijvingen en in de bijzondere doelstellingen die vooropgesteld zullen worden. Jobpunt Vlaanderen werd met de selectie belast. Het is wenselijk te werken aan een visie op een globaal Vlaams luchthavenbeleid.

De heer Loones zegt dat de luchthavens van Deurne en Oostende altijd in één adem worden genoemd. Het zou inderdaad beter zijn hun problemen apart te bekijken, want ze zijn totaal anders. Ik streef dus een loskoppeling na en vanaf het ogenblik dat de nieuwe directeur is aangesteld, denk ik dat die er zal komen.

Uiteraard is de situatie van de luchthaven van Oostende niet zo rooskleurig. Er is echter wel een misvatting, namelijk dat ook het passagiersvervoer is gedaald. Volgens mijn informatie is er een status quo en geen daling. De beweringen over 400 hectare en 10.000 jobs zijn voor de rekening van degene die ze heeft geuit.

Mevrouw Van Den Heuvel verwees naar Londen en naar de grote luchthaven die Frankrijk zou bouwen. Ik neem aan dat het dan over Lille ging.Wel, in Frankrijk wordt verteld dat wij een grote luchthaven gaan bouwen, omdat de havenschepen heeft gezegd dat we daar de plaats voor hebben. We moeten voorzichtig zijn met die uitspraken en we moeten ook goed opletten met die realisaties.

U vraagt mij om een vergelijking te maken tussen Londen en Deurne.Waarom kan de ene luchthaven wel, en de andere niet ? Ik denk dat er een groot verschil is tussen Londen en Deurne, zelfs tussen Londen en Antwerpen. Ik weet uiteraard wel wat u wil zeggen.

De heer André-Emiel Bogaert : Mevrouw de voorzitter, mijnheer de minister, collega's, ik heb een vrij korte vraag. Ik heb me enkel gebaseerd op de berichten over de regionale luchthaven van Oostende die in augustus kenbaar werden gemaakt. Ik vernam toen dat de Vlaamse overheid maandelijks 20 miljoen frank of 500.000 euro aan gemeenschapsgeld zou bijpassen om de luchthaven draaiende te houden. Uit de cijfers die toen werden gegeven, bleek dat zowel het vracht- als het reizigersverkeer afnam. Nu zegt u dat enkel het vrachtverkeer afneemt en dat het reizigersverkeer stagneert. Ik neem dat aan, mijnheer de minister, ik kan het tegendeel toch niet bewijzen. Er zijn nu geen elementen die erop wijzen dat het sociaal-economische tij op korte termijn kan worden gekeerd. U zegt dat het een probleemluchthaven is, maar de vraag is of wij die uitgaven, gelet op de huidige sociaal- economische context, nog langer kunnen aanvaarden.

Hiertegenover staan de werking en de uitbating van de regionale luchthaven Charleroi. Ik vergelijk Deurne niet met Londen, ik vergelijk Deurne met Charleroi. Misschien gaat die vergelijking beter op. In Charleroi zit het vracht- en reizigersverkeer in de lift.Tussen juli 2000 en juli 2002 was er een stijging van het aantal passagiers met 42 percent, wat daarvan ook de reden moge zijn.

Ik heb voor de Vlaamse regering dan ook de volgende vragen. Is het van cruciaal belang voor de sociaal-economische uitbouw van Vlaanderen en de mobiliteit in Vlaanderen dat de regionale luchthaven van Oostende in zijn huidige vorm wordt behouden ? Moet de overheid inderdaad de eerder vermelde bedragen aan het vooropgestelde ritme in de luchthaven van Oostende investeren om deze verkeersfaciliteit open te houden ? Bestaan er vergelijkende studies over economie en verkeer tussen de verschillende regionale luchthavens in Vlaanderen of België en de Europese Unie ?

De heer Jan Loones : Ik zou mijn vragen nog eens willen herhalen. Uit het antwoord van de minister leid ik af dat er geen sprake is van een verlaging van de dotatie. Ik zou dan toch nog eens uitdrukkelijk de vraag willen herhalen die ook door de GOM werd gesteld. Op dit ogenblik is er blijkbaar geen commercieel management op de luchthaven, enkel de technische zaken worden afgehandeld.Waarom kan er niet tijdelijk een commerciële managementstructuur worden opgezet in afwachting van een definitieve oplossing ? Op die manier heeft de luchthaven tenminste opnieuw een verkoopkantoor.

De heer Carl Decaluwe :Wat mij natuurlijk interesseert, is de exacte timing. Dit sleept nu al jaren aan. Wanneer komt er effectief een nieuwe beheersstructuur ? Ik zou in dit parlement ook graag een beleidsbrief over de regionale luchthavens zien, dat werd al een paar keer beloofd, zodat we een debat ten gronde kunnen voeren over de toekomst van de regionale luchthavens in Vlaanderen. Men verwijst regelmatig naar Wallonië, waar men een totaal andere manier van werken heeft. Welke kijk heeft politiek Vlaanderen op deze materie ? Deze commissie kan eventueel ook signalen geven.

De heer Ludwig Caluwé : Ik heb geen antwoord gekregen op mijn specifieke vraagjes. Ik vrees dus dat het juist is, wat wordt beweerd. De directeurs die men zoekt, zullen de wedde van secretaris-generaal krijgen. Ik veronderstel dan ook dat in het profiel niet staat dat zij enige kennis van of ervaring in de luchtvaart moeten hebben, maar dat ze die nog wel kunnen opdoen op het moment dat ze reeds zijn aangeworven. Bovendien zal blijkbaar het hele budget, dat was voorzien voor Ernst & Young, als werkingsbudget naar deze nieuwe directeur worden overgeheveld.

Mevrouw Ria Van den Heuvel : Ik vind het uiteraard goed dat de minister zegt dat de nieuw aangestelde algemeen directeur ook de andere mogelijkheden zal moeten onderzoeken. Alleen als het klopt dat er geen bijzonder profiel is uitgetekend voor die directeurs, wordt dat een probleem. Ik ga er echter van uit dat ze het kunnen en dat ze het goed doen.

Mijnheer de minister, ik had ook een vraag over de vliegtuigtypes die in de toekomst zullen worden ingezet. Ofwel heb ik het niet goed uitgelegd, ofwel hebt u het verkeerd begrepen. Het is niet zo dat ik van u verwacht dat u uitspraken doet over de types die al dan niet worden toegelaten. Als echter blijkt dat er een aantal types zijn die er niet meer terechtkunnen, dan zou het nogal belachelijk zijn om nog investeringen te doen in de tunnel. Daarover hebt u zich niet uitgesproken. Ik dring erop aan om de opmerking van de administratie ernstig te nemen en de zaak te onderzoeken.

Als antwoord op mijn laatste vraag, onderlijnt u nogmaals het belang van een algemeen Vlaams luchthavenbeleid. Ik ben het daarmee eens, net als de andere collega's. U hebt niet geantwoord op mijn vraag - en zo ken ik u niet - of het dom zou zijn om al een beslissing ad hoc te nemen over de eventuele ondertunneling van de regionale luchthaven en over andere zaken, voor het Vlaams Forum klaar is met een algemeen conceptueel plan voor het luchthavenbeleid in Vlaanderen.Volgens mij is er sprake van tegenstrijdigheden, maar wie ben ik ?

Minister Steve Stevaert : Mevrouw de voorzitter, over de timing werden meerdere vragen gesteld. We hopen dat we volgende week het besluit van de DAB terugkrijgen van de Raad van State. Daarna kan alles vrij snel gaan.

Er wordt gesuggereerd dat iemand van mijn kabinet directeur zou worden, maar daar is niets van aan. De man die wordt genoemd, voldoet immers niet aan de profielvoorwaarden. Een minister moet altijd goed opletten dat zijn kabinetsleden niet aan een profiel voldoen, anders is hij ze kwijt. Dat kan natuurlijk veranderen op het einde van de legislatuur wanneer de partij van de minister in de oppositie dreigt te geraken, maar dat gevoel hebben we nu niet. (Gelach/Opmerkingen)

Eenmaal we het besluit terugkrijgen van de Raad van State, proberen we zo snel mogelijk de directeurs aan te stellen. We zullen daarbij rekening houden met de opmerking van de heer Loones om Oostende los te zien van Deurne.

Er wordt beweerd dat de wedde gelijk zou zijn aan die van een secretaris-generaal. Dat is niet juist.We willen evolueren naar een situatie zoals die van de loodsen. De verantwoordelijke voert zijn functie in moeilijke omstandigheden tot ieders tevredenheid uit. Hetzelfde moet mogelijk zijn in de luchthavens.

Mevrouw Van Den Heuvel, ik heb gesproken over het Vlaams Luchthavenforum en u vraagt of er een algemeen beleid voor de Vlaamse regionale luchthavens komt. U weet dat ik Zaventem ook als een Vlaamse regionale luchthaven beschouw.

Mevrouw Ria Van Den Heuvel : Ja. Minister Steve Stevaert : U zegt dat in volle wijsheid en verstand en ik aanvaard het in dankbaarheid. Totnogtoe werd Zaventem niet als Vlaamse regionale luchthaven beschouwd, maar dit is een absolute doorbraak. Als we het daarover willen hebben, moeten we alle elementen opnemen in het dossier.

We hebben al een vergelijking gemaakt met Londen en de heer Bogaert maakt ook de vergelijking met Wallonië. Laat het duidelijk zijn dat de exploitatie- en investeringsenveloppes blijven bestaan. Het is niet de bedoeling van de Vlaamse regering om de bedragen naar beneden te halen, wat daarover ter plaatse ook wordt beweerd. We willen evenmin doen wat Wallonië doet. In Charleroi is het aantal passagiers gestegen met 42 percent, maar de inkomsten van de luchthaven zijn niet in gelijke mate toegenomen. Ik meen zelfs dat er sprake is van verlies : hoe meer passagiers, hoe meer verlies er kan zijn. In Vlaanderen willen we niet op dergelijke manier met onze luchthavens omspringen.Wel kunnen er nog afspraken worden gemaakt, want ik ben ervan overtuigd dat luchthavens nooit rendabel zullen zijn. In strikte financiële termen komt het erop neer dat er altijd een begeleidingsenveloppe nodig zal zijn. Misschien zal het op langere termijn mogelijk zijn om alleen nog te werken met een enveloppe voor de investeringen en niet langer voor de exploitatie. Dat moet later worden bekeken.We zullen echter nooit dezelfde voluntaristische middelen ter beschikking stellen als Wallonië. Dat heeft trouwens geen zin, want de draagkracht van de luchthaven van Deurne - en dat zullen zowel de believers als de non-believers moeten toegeven - is beperkt, net als die van Oostende die in een toeristische regio ligt.

Inzake de PPS wijs ik er nog eens op dat we heel duidelijk in de regeringsbeslissing hebben vermeld dat minister Van Mechelen de opdracht gekregen heeft om de PPS-formule op punt te stellen. (Opmerkingen van de heer Ludwig Caluwé)

Hij moet zich houden aan de voorwaarden die de regering heeft gesteld.

De heer Ludwig Caluwé : Volgens uw antwoord gaat het over de voorwaarden van de Inspectie van Financiën.

Minister Steve Stevaert : Hij moet zich houden aan de voorwaarden van de regering. Dat is mijn officieel standpunt. En er moet rekening worden gehouden met het advies van de Inspectie van Financiën.

De heer Ludwig Caluwé : In uw antwoord op een schriftelijke vraag, schrijft u : 'de PMV opdracht te geven binnen de voorwaarden gesteld in het advies van de Inspectie van Financiën van 18 juli 2002'.

Minister Steve Stevaert : Binnen de voorwaarden moet rekening worden gehouden met het advies. De heer Ludwig Caluwé : Het probleem is dat in het advies van de Inspectie iets anders staat dan in het voorstel van de bevoegde VLD-minister. Hij heeft het over 20 miljoen, maar in het advies is sprake van 37,5 miljoen.Welk bedrag wordt het ?

Minister Steve Stevaert : Ik spreek me niet over cijfers uit.