1999 - 2004

25 September 2003

Interpellatie tot Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken en Energie, over het investeringsplan van de NMBS en de gevolgen voor Vlaanderen

De verschillende regeringen en de spoorwegen zijn het eens geraakt over een nieuwe investeringsplan voor de NMBS voor de periode 2004-2007. Dit nieuwe investeringsplan wijzigt de facto het vroegere investeringsplan 2001-2012, dat het Vlaams Parlement bekrachtigd heeft via het decreet ter goedkeuring van het desbetreffende samenwerkingsakkoord. Het samenwerkingsakkoord bevatte investeringen voor een bedrag van ongeveer 17 miljard euro tot 2012, of zelfs 2014, waarvan zo'n 6,5 miljard tot 2007. Spoorbaas Karel Vinck noemde dit onrealistisch en schoof een bedrag van 5,8 miljard euro naar voor voor de komende vier jaar. Het investeringsplan dat nu werd goedgekeurd gaat over een bedrag van 3,3775 miljard Euro. Omdat het nieuwe investeringsplan het samenwerkingsakkoord in zijn essentie wijzigt, lijkt het evident dat er een nieuw samenwerkingsakkoord wordt opgesteld en voorgelegd aan het Vlaams Parlement.

Opvallend in het nieuwe plan is het naar voren schuiven van de Liefkenshoekspoortunnel, de verbinding tussen de linker en de rechter Scheldeoever die vooral moet dienen ter ontsluiting van het Deurganckdok. Deze tunnel kan gerealiseerd worden tegen 2009 in plaats van 2014 indien Vlaanderen deze investering prefinanciert. Daardoor zou reeds volgend jaar gestart kunnen worden. Dit is toch een nuancering van het nieuwe investeringsplan: de werken worden enkel naar voor geschoven omwille van Vlaamse middelen, niet omwille van een nieuw plan van de NMBS.

Daartegenover staat dat het project 2e spoorontsluiting van de Antwerpse haven in tijd werd verschoven naar latere datum, tot na 2014. Is dit het gevolg van de prefinanciering van de Liefkenshoekspoortunnel? Blijkbaar worden nu nog enkel projecten relatief snel opgestart waarvoor prefinancieringsmiddelen voorzien worden (Diabolo, vormingsstation Zeebrugge, spoorlijn naar Zeebrugge, Liefkenshoekspoortunnel). In het goedgekeurde samenwerkingsakkoord werd voorzien in de instrumenten van co- en prefinanciering voor de Gewesten.

§ Daarbij rijst nu dan ook de vraag hoe de prefinanciering van de Diabolo door BIAC hierin ingepast moet worden?
§ Betekent het feit dat er niet meer wordt gesproken over cofinanciering, dat dit instrument terug naar af werd gestuurd?

Voorlopig hebben we ons moeten baseren op krantenberichten i.v.m. dit nieuwe investeringsplan.

§ Kan de minister ons meer duidelijkheid verschaffen over de afspraken die zijn gemaakt in het Overlegcomité van federale en gewestregeringen m.b.t. de NMBS-investeringen?
§ Klopt het dat andere projecten uitgesteld worden omdat zij niet geprefinancierd worden?
§ Werden de nodige middelen om de Vlaamse projecten te voorfinancieren (375 miljoen euro) reeds voorzien in de ontwerp-begroting 2004? Hoe zal de financiering precies verlopen?
§ Zal er een nieuw samenwerkingsakkoord met een nieuw investeringsplan worden opgesteld en voorgelegd worden aan het Vlaams Parlement?