1999 - 2004

6 March 2002

Bespreking van de motie betreffende een belangenconflict over de Nederlands-onkundige hoge ambtenaren.

Bespreking

De Voorzitter: Aan de orde is de motie van de heer Caluwé c.s. betreffende een belangenconflict.

De Heer Ludwig Caluwé: De Copernicushervorming bepaalt dat leidinggevende ambtenaren functionele tweetaligheid moeten aantonen. De tekst van het wetsontwerp roept heel wat bedenkingen op en is voor Vlamingen al een voldoende reden om een belangenconflict in te roepen. Dat hebben we niet gedaan.

De Franse Gemeenschap heeft evenwel een belangenconflict ingeroepen omdat ze van mening is dat de functionele tweetaligheid te hoog gegrepen is. Vanmorgen is op die eis ingegaan en zijn er een aantal amendementen goedgekeurd. Het gevolg daarvan is dat het bewijzen van de functionele
tweetaligheid sterk wordt verminderd.

De lage functionele taalkennis wordt voortaan bij ministerraadoverlegbesluit vastgelegd en niet door Selor. Dat is meer dan voldoende reden om een belangenconflict in te roepen. Nederlandstalige federale ambtenaren hebben er bij hun evaluatie belang bij dat Franstalige topambtenaren een grondige kennis van het Nederlands hebben en dat men geen beroep moet doen op tolken en vertalers.

Ten slotte moet men er ook rekening mee houden dat de Kamer geen gehoor gegeven heeft aan het belangenconflict dat het Vlaams Parlement heeft ingeroepen tegen het ontwerp van de toegevoegde rechters, terwijl ze wel de eis van de Franstaligen heeft ingewilligd. (Applaus bij CD&V).

De Heer Bruno Tobback: Wij zullen deze motie niet goedkeuren omdat we al eerder beslist hebben op Vlaams en federaal niveau hetzelfde te zeggen.
Voorts vermeldt de heer Caluwé niet dat de huidige regeling vereist dat maar twintig procent van de top-ambtenaren functioneel tweetalig zijn.

De huidige tekst stelt dat alle topambtenaren over zes maanden hun functionele tweetaligheid moeten bewijzen. Bovendien stellen we vast dat het overgrote deel van de geselecteerde kandidaten Nederlandstalig zijn. Het is er de heer Caluwé niet om te doen het Vlaamse belang te dienen. Hij wil van dit parlement
alleen maar de oppositie in België maken. Wij weigeren daaraan deel te nemen.

De Heer Etienne Van Vaerenbergh: Wanneer de taalwetgeving wordt gewijzigd, zijn wij altijd alert. Dat alle topambtenarenvoortaan functioneel
tweetalig moeten zijn, is volgens ons een stap vooruit. Dat ze na hun benoeming nog een bepaalde periode krijgen om die functionele tweetaligheid aan te tonen, zint ons evenwel niet. Bovendien willen wij een objectief examen. Precies daarom zullen wij deze motie goedkeuren.

De Heer Joris Van Hauthem: In januari 1998 hebben wij een motie betreffende een belangenconflict goedgekeurd toen minister van Justitie De Clerck voorstelde om voldoende tweetaligheid te vervangen door functionele
tweetaligheid. Nu maken we precies hetzelfde mee, alleen wordt het deze keer een stap vooruit genoemd. Wat ons betreft, blijft het een onwettige toestand.
We geven een troef uit handen net nu de Senaat zich zal buigen over de toegevoegde rechters. Ook in dat dossier wordt de taalwetgeving omzeild. Als we daarmee instemmen, stemmen we in met een zoveelste uitholling van de taalwetgeving.

Wij zullen deze motie goedkeuren.

De Heer Ludwig Caluwé: Ik begrijp best dat de heer Tobback het oorspronkelijke wetsontwerp van minister Van den Bossche verdedigt, maar na het amendement en onder Franstalige druk zijn zo goed als alle waarborgen verdwenen.

De voorzitter: De bespreking is gesloten. Ik stel voor dat wij onmiddellijk de hoofdelijke stemming over de motie betreffende een belangenconflict houden. (instemming).

Hoofdelijke stemming:

De voorzitter: Aan de orde is de hoofdelijke stemming over de motie van de heer Caluwé betreffende een belangenconflict.

De motie wordt met 56 stemmen tegen 49 bij 3 onthoudingen niet aangenomen